• Stypendia Prezydenta Miasta Pruszkowa

     • Szanowni Państwo,

      Przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie Stypendium

      Prezydenta Miasta Pruszkowa.

      Stypendium ma charakter motywacyjny i przyznawane jest za szczególne

      osiągniecia

      * naukowe

      * artystyczne

      * sportowe

      uczniom klas I - VIII pruszkowskich szkół podstawowych.

      Szczegółowe warunku przyznania stypendium określone są regulaminem,

      który został wprowadzony w życie Uchwałą Rady Miasta Pruszkowa. Dostępny w zakładce "Dokumenty Szkolne"

      W celu uzyskania stypendium za osiągniecia w roku szkolnym 2023/2024

      należy złożyć wniosek w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa,

      w terminie do 10.06.2024 r.

     • Sukces Mateusza

     • W dn. 20.05.2024 r. w siedzibie MSCDN odbyło się podsumowanie etapu ponadwojewódzkiego XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą połączone z wręczeniem laureatom zaświadczeń.

      Wśród laureatów znalazł się uczeń naszej szkoły Mateusz Żochowski, któremu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Lato w mieście 2024

     • Akcja Lato w Mieście kierowana jest przez Prezydenta Miasta Pruszkowa do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, w terminie od 24 czerwca do 16 sierpnia 2024 r.

       

      Organizacja zajęć odbędzie się wg. poniższego harmonogramu:

       

      1.

      24.06.2024 - 05.07.2024

      SP 10 ul. Pływacka 16, tel. (22) 299 39 19

      SP 1 ul. Topolowa 10, tel. (22) 758 63 52

       

      2.

      08.07.2024 – 19.07.2024

      SP 5 ul. Długosza 53, tel. (22) 486 31 21

      SP 8 ul. Obrońców Pokoju 44, tel. (22) 728 94 39

       

      3.

      22.07.2024 – 02.08.2024

      SP 9 ul. Mostowa 6, tel. (22) 758 67 48

      SP 6 ul. Lipowa 31, tel. (22) 758 79 44

       

      4.

      05.08.2024 – 16.08.2024

      SP 2 ul. Jasna 2, tel. (22) 758 79 74

      SP 4 ul. Hubala 4, tel. (22) 758 68 07

       

      TERMIN ZAPISÓW: 20.05.2024

       

      Zapisy przyjmują szkoły, które w wybranym terminie organizują wypoczynek (tabela powyżej). Zapisy odbywają się w godzinach pracy sekretariatu. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

      Pracownicy sekretariatu danej szkoły będą przyjmować maksymalnie 3 karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku składane przez jedną osobę.

      Uczestnikami akcji mogą być uczniowie klas 1-4 pruszkowskich szkół podstawowych oraz uczniowie klas 1-4 mający stałe miejsce zamieszkania w Pruszkowie.

      W każdej ze szkół planowane jest utworzenie 4 grup liczących po 15 uczestników. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa Nr 2, w której zostanie utworzonych 6 grup.

      Czas trwania zajęć - 8.00 – 16.00.

      Odpłatność za udział w półkoloniach wynosi 300 zł za tydzień.

      Wyjątek stanowi 12.08.2024 – 16.08.2024 (w tym tygodniu 15.08.2024 tj. czwartek jest dniem wolnym od zajęć, jednoznacznie odpłatność dokonywana jest za 4 dni, czyli 240 zł za tydzień).

      W trakcie pobytu organizatorzy zapewniają opiekę, ciekawe zajęcia, gry i zabawy sportowe, wycieczki, wyjścia na basen, zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje oraz 2 posiłki w tym
      II śniadanie i obiad.

      Program wypoczynku będzie realizowany z udziałem wielu jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Pruszkowa: Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk”, Pruszkowskie Centrum Kultury i Sportu, Książnica Pruszkowska, Miejska Pływalnia „Kapry”, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska.

       

      Akcja współfinansowana jest z budżetu Urzędu Miasta Pruszkowa.

      Koordynatorem przebiegu akcji jest Wydział Edukacji UM.

       

      Karta zapisu do pobrania

     • Rekrutacja na rok szkolny 2024/25

     • Rekrutacja do Oddziału przedszkolnego (zerówka) oraz do klasy pierwszej odbywać się będzie całkowicie w formie elektronicznej. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Miasta Pruszkowa.

      https://pruszkow.rekrutacje.edu.pl/

      Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0) w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków
      na rok szkolny 2024/2025

       

      Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

      Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych odbywać się będzie w terminie:

      • od 4 marca 2024 r. od godz. 8.00
      • do 15 marca 2024 r. do godz. 16.00

      Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie.

       

      W roku szkolnym 2024/2025 oddziały przedszkolne (kl.„0”) utworzone zostaną w następujących szkołach podstawowych:

       

      Szkoła Podstawowa Nr 1

      im. Józefa Piłsudskiego

      ul. Topolowa 10

      22 758 63 52

      DYREKTOR

      Ewa Nowicka

       

      Szkoła Podstawowa Nr 2

      im. Kornela Makuszyńskiego

      ul. Jasna 2

      22 758 79 74

      501 525 025

      DYREKTOR

      Marek Śrębowaty

       

      Szkoła Podstawowa Nr 3

      im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej

      ul. Wojska Polskiego 34

      22 728 08 83

      DYREKTOR

      Elżbieta Żurawiecka

       

      Szkoła Podstawowa Nr 4

      im. Jana Pawła II

      ul. Hubala 4

      22 758 68 07

      DYREKTOR

      Maria Stawska

       

      Szkoła Podstawowa Nr 5

      im. I. J. Paderewskiego

      ul. Długosza 53

      22 486 31 21

      DYREKTOR

      Aleksandra Kurtz

       

      Szkoła Podstawowa Nr 6

      im. Henryka Sienkiewicza

      ul. Lipowa 31

      22 758 79 44

      DYREKTOR

      Anna Tybora

       

      Szkoła Podstawowa Nr 8

      im. Władysława Broniewskiego

      ul. Obrońców Pokoju 44

      22 728 94 39

      DYREKTOR

      Magdalena Kulmaczewska

       

      Szkoła Podstawowa Nr 9

      im. Marii Skłodowskiej-Curie

      ul. Mostowa 6

      22 758 12 47

      DYREKTOR

      Konrad Stańczyk

       

      Szkoła Podstawowa Nr 10

      im. Marii Konopnickiej

      ul. Pływacka 16

      22 299 39 19

      DYREKTOR

      Mirosława Śliwińska

       

      Rodzice mają możliwość  wskazania 3 oddziałów przedszkolnych w procesie rekrutacji.

      Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego oddziału przedszkolnego, wskazanego przez Rodziców we wniosku,  Prezydent Miasta skieruje dziecko do innego oddziału przedszkolnego, z zachowaniem odległości 3 km od miejsca zamieszkania.

      Rekrutacja do oddziału przedszkolnego będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

      - kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:

      1. wielodzietność rodziny kandydata;
      2. niepełnosprawność kandydata;
      3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
      4. niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata;
      5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
      6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
      7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

      - kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

      1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
      2. Zasiłek rodzinny - 4 punkty.
      3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna - 2 punkty.
      4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
      5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu -  8 punktów.
      6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

      Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru.

      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej może wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach oraz zwrócić się z wnioskiem o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach do Prezydenta Miasta, który za pośrednictwem odpowiednich instytucji uzyska niezbędne informacje.

      Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała  punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

      Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

      Postępowanie uzupełniające

      Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone wyłącznie w przypadku, gdy w oddziale przedszkolnym będą wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

      Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie zostaną uwzględnione.

      Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

      • pracownicy sekretariatu szkoły,
      • pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa

      Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. (link z zarządzeniem na stronie Urzędu Miasta)

      Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania. (link z uchwałą na stronie Urzędu Miasta)

       

     • Rekolekcje wielkopostne 2024

     • Plan Rekolekcji dla uczniów:

       

      04 marca 2024 r - Poniedziałek:

      9.50 - 10.35 - klasy IV - VI

      10.50 - 11.35 - klasy VII - VIII

      11.45-12.30 - klasy 0 - III

       

      05 marca 2024 r - Wtorek:

      9.50 - 10.35 - klasy IV - VI

      10.50 - 11.35 - klasy VII - VIII

      11.45-12.30 - klasy 0 - III

       

      06 marca 2024 r - Środa:

      9.50 - 10.35 - klasy IV - VI

      10.50 - 11.35 - klasy VII - VIII

      11.45-12.30 - klasy 0 - III

     • Wielki Turniej Wiedzy o Harrym Potterze

     • To oni!

      Kuba Wołek z kl. 5c , Wojtek Zieliński i Wojtek Duda z klasy 8c.

      Pokonali setki szkół, tysiące zawodników i dzięki ogromnej wiedzy, w finale Ogólnopolskiego Konkursu Harry Potter - Puchar Szkół - II edycja zorganizowanym przez Wydawnictwo Media Rodzina oraz Grupę Czas Dzieci, zajęli niesamowite 2 miejsce!

       

      Jak tego dokonali?

      W pięcioetapowym turnieju mogli wziąć udział wszyscy uczniowie – niezależnie od wieku i klasy, do której uczęszczają, z wszystkich rodzajów szkół z całej Polski.

      Eliminacje wewnętrzne odbyły się w szkolnej bibliotece 27 października 2023 r. Wzięło w nich udział jedenaścioro śmiałków.

      W eliminacjach ogólnopolskich szkoła otrzymała dostęp do quizu konkursowego, w którym laureaci etapu szkolnego zdobywali punkty. Quiz posiadał ograniczenie czasowe. Od momentu odpowiedzi na pierwsze pytanie, uczniowie mieli godzinę, aby rozwiązać jak najwięcej zadań i zdobyć jak najwięcej punktów. Okazało się, że zdobyte 33540 punktów pozwoliło Wojtkowi, Kubie oraz Wojtkowi przejść do wielkiego finału, który stał się pretekstem do niezapomnianej dwudniowej wycieczki do Krakowa.

      W ostatnim etapie, Wielkim Turnieju Wiedzy o Harrym Potterze, który odbył się 11 stycznia 2024 r. na Wawelu w Krakowie, stanęli naprzeciw siebie uczniowie  polskich szkół - dwie z Poznania, po jednej z Gliwic, Sopotu, Świętochłowic, Wieliczki, Zakopanego, Krakowa, Rzeszowa i Pruszkowa. Byli to zawodnicy najlepsi z najlepszych, znający wszystkie fakty i pamiętający najdrobniejsze szczegóły z książek o młodym czarodzieju! W magicznych przestrzeniach zamkowych, wśród dymiących eliksirów, niesamowitych przekąsek do złudzenia przypominających te ze sklepu przy ulicy Pokątnej, odbyła się walka na wiedzę. Pierwszy etap nasi Potteromaniacy pokonali brawurowo. W drugim odpowiedzi niczym zaklęcia zmieniły chłopcom zwykły dzień we wspomnienie na całe życie. Zajęli zaszczytne drugie miejsce.

      Serdecznie gratulujemy!

     • Biblioteczna "Nocowanka" Dyskusyjnego Klubu Czytelniczo – Kulturowego

     • W nocy z 1 na 2 grudnia odbyła się Pierwsza Biblioteczna "Nocowanka" Dyskusyjnego Klubu Czytelniczo – Kulturowego.

      Mnóstwo radości i śmiechu towarzyszyło jedenastu klubowiczom podczas zabaw i wyzwań. Było wspólne głośne czytanie, oglądanie adaptacji książki "Koralina", mikołajkowy "escape room" z niespodzianką, korytarzowa gra w "Łowców". Nieoczekiwanym hitem okazał się tenis stołowy, po którym pizza i zdrowe warzywne przekąski smakowały jak nigdy wcześniej.

      Zapraszamy wszystkich chętnych do zasilenia szeregów Klubu Czytelniczego - spotkania w bibliotece, we wtorki o 14:45.

     • Zawody - koszykówka

     • W dniu dzisiejszym odbyły się Mistrzostwa Pruszkowa w koszykówce chłopców. Nasza reprezentacja zajęła 3 miejsce. GRATULUJEMY !!! 👍🏆🥉👏

     • Ślubowanie klas I

     • Serdecznie zapraszamy na uroczyste ślubowanie klas pierwszych, które odbędzie się 11 października 2023 r. o godz. 17:30 na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie. 

      Dyrekcja Szkoły

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • 22 758 79 74
    tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
    05-804 Pruszków
    Poland
   • Dyrektor
    mgr Marek Śrębowaty
   • Wicedyrektorzy
    mgr Anita Baińska-Trzebińska,
    mgr Mateusz Bąkowski,
    mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • poniedziałek 8.00-16.00
    wtorek 8.00-16.00
    Środa 8.00-16.00
    czwartek 8.00-16.00
    piątek 8.00-16.00
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
   • /SPnr2Pruszkow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych