• Informacje dla uczniów i rodziców.

   Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

     

    HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023/2024 

    

   W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

   W terminie głównym

    1. język polski -  14 maja 2024 r.
    2. matematyka -  15 maja 2024 r.
    3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r.

   W terminie dodatkowym

    1. język polski – 10 czerwca 2024 r.
    2. matematyka – 11 czerwca 2024 r.
    3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r.

    

   CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

    

   Czas trwania (min.)

   arkusz

   standar­dowy

   przedłużenie czasu,
   o którym mowa w pkt. 17.

   Komunikatu CKE

   język polski

   120

   do 180

   matematyka

   100

   do 150

   język obcy nowożytny

   90

   do 135

    

    1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

   2. Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

   3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym - w maju 2024 r.  i dodatkowym - w czerwcu 2024 r. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

   4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

   5. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego

   6. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego lub hiszpańskiego.

   7. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

    a. pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

    b. drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

    c. trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

   8. Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

   9. Podczas egzaminu z danego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz - w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

   10. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.

   11. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

   12. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

   13. Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

   14. Na stronie www.cke.gov.pl dostępne są również:

   - przykładowe arkusze egzaminacyjne,

   - arkusze egzaminu próbnego,

   - zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych,

   - arkusze wykorzystane do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w latach poprzednich.

    15. Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty i przekazanie ich szkole – 3 lipca 2024

   16. Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje szkole wyniki egzaminu ósmoklasisty 3 lipca 2024 r.

    17. Wydanie zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty -  3 lipca 2024 r.

   -----------------------------------------------------------------------------------

   Podanie o dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. PODANIE.pdf

    

   Egzamin ósmoklasisty 2024 - podstawowe informacje.pdf

    

   Informacja o możliwych dostosowaniach: Komunikat o dostosowaniach.pdf

    

   Prośba o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uczęszczanie do szkoły

    

   Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu Wzór_upoważnienia.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2 05-804 Pruszków Poland
   • Dyrektor mgr Marek Śrębowaty
   • Wicedyrektorzy mgr Anita Baińska-Trzebińska, mgr Mateusz Bąkowski, mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • poniedziałek 8.00-16.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-16.00
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
   • /SPnr2Pruszkow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych