• KLAUZULA RODO

     

     

    Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),  publikacja:  4.5.2016  PL  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,informuję, iż:

     

           1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego,   z   siedzibą przy   ul.   Jasnej   2 w   Pruszkowie,   tel:   22   758 79   74, adres e-mail: sp2prusz@sp2.pruszkow.ids.pl

     

          2. Inspektor Ochrony Danych:  iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl

     

          3. Celem   zbierania   i   przetwarzania   danych   jest   realizacja   zadań statutowych   szkoły wynikających z uregulowań prawnych w szczególności Prawo Oświatowe, SIO i inne.

     

          4.  Odbiorcą  danych  są:  upoważnieni  pracownicy  oraz  przedsiębiorstwa,  z  którymi  zawarto umowy powierzenia danych np.:  Zintegrowany system Librus Synergia, SIO.

     

          5. Okres przetwarzania danych: dane ucznia przechowywane będą przez cały proces edukacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     

          6. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania,  a także  prawo  sprzeciwu,  żądania  zaprzestania  przetwarzania  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     

           7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły.

     

           8. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

     

           9. Administrator danych niema zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

     

     

     

    Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych dla umów zlecenia, o dzieło oraz/ lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),  publikacja:  4.5.2016  PL  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119,informuję, iż:

     

           1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego,   z   siedzibą przy   ul.   Jasnej   2 w   Pruszkowie,   tel:   22   758 79   74, adres e-mail: sp2prusz@sp2.pruszkow.ids.pl

     

          2. Inspektor Ochrony Danych: iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl

     

          3. Dane  osobowe  przetwarzane  są  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  w  celu realizacji umowy  zlecenia,  o  dzieło  oraz/lub  z  osobami  fizycznymi  prowadzącymi  własną działalność gospodarczą.

     

           4. Odbiorcą danych są: upoważnieni pracownicy.

     

           5. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  danych  oraz  ich  sprostowania  usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  sprzeciwu,  żądania  zaprzestania  przetwarzania  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     

            6.  Podanie  danych  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  zawartych  umów  oraz  prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

     

           7. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 8.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • 22 758 79 74
    tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
    05-804 Pruszków
    Poland
   • Dyrektor
    mgr Marek Śrębowaty
   • Wicedyrektorzy
    mgr Anita Baińska-Trzebińska,
    mgr Mateusz Bąkowski,
    mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • poniedziałek 8.00-16.00
    wtorek 8.00-16.00
    Środa 8.00-16.00
    czwartek 8.00-16.00
    piątek 8.00-16.00
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
   • /SPnr2Pruszkow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych