• ZAPISY DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

     

    W roku szkolnym 2024/2025 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie, urodzone w roku 2017. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2024 kończy 6 lat, po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo oświatowe.
     

    1. Zapisy do klas I szkół podstawowych dotyczą dzieci zamieszkałych w rejonie danej szkoły i prowadzone będą w terminie:
    • od 4 marca 2024 r. od godz. 8.00 
    • do 15 marca 2024 r. do godz. 16.00

    Zapisy do klas I prowadzone będą  z zastosowaniem systemu elektronicznego. 

    LINK DO SYSTEMU REKRUTACJI:

    https://pruszkow.rekrutacje.edu.pl/

     

    Zapis dziecka do klasy I polega na wypełnieniu elektronicznego wniosku zgłoszeniowego.

    Wygenerowany w systemie wniosek zgłoszeniowy do klasy I szkoły obwodowej należy złożyć w sekretariacie szkoły rejonowej wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka, przedkładane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający numer PESEL dziecka, np. zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL, dowód lub paszport dziecka, potwierdzenie zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia do ZUS przez rodzica. 

    Osoba upoważniona do przyjęcia wniosku zgłoszeniowego oraz Komisja Rekrutacyjna weryfikując wnioski może wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach oraz zwrócić się z wnioskiem o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach do Prezydenta Miasta, który za pośrednictwem odpowiednich instytucji uzyska niezbędne informacje.

    Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

    Wykaz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków

    S Z K O Ł Y

    NAZWA PLACÓWKI

    ADRES

    TELEFON

    DYREKTOR

    Szkoła Podstawowa Nr 1

    im. Józefa Piłsudskiego

    ul. Topolowa 10

    22 758 63 52

    Ewa

    Nowicka

    Szkoła Podstawowa Nr 2

    im. Kornela Makuszyńskiego

    ul. Jasna 2

    22 758 79 74

    Marek

    Śrębowaty

    Szkoła Podstawowa Nr 3

    im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej

    ul. Wojska Polskiego 34

    22 728 08 83

    Elżbieta Żurawiecka

    Szkoła Podstawowa Nr 4

    im. Jana Pawła II

    ul. Hubala 4

    22 758 68 07

    Maria

    Stawska

    Szkoła Podstawowa Nr 5

    im. I. J. Paderewskiego

    ul. Długosza 53

    22 486 31 21

    Aleksandra

    Kurtz

    Szkoła Podstawowa Nr 6

    im. Henryka Sienkiewicza

    ul. Lipowa 31

    22 758 79 44

    Anna

    Tybora

    Szkoła Podstawowa Nr 8

    im. Władysława Broniewskiego

    ul. Obrońców Pokoju 44

    22 728 94 39

    Magdalena Kulmaczewska

    Szkoła Podstawowa Nr 9

    im. Marii Skłodowskiej-Curie

    ul. Mostowa 6

    22 758 12 47

    Konrad

    Stańczyk

    Szkoła Podstawowa Nr 10

    im. Marii Konopnickiej

    ul. Pływacka 16

    22 299 39 19

    Mirosława Śliwińska

     

     

    1. Rekrutacja na wolne miejsca do klas I, dla kandydatów spoza obwodu szkół,  prowadzona będzie z zastosowaniem systemu elektronicznego w terminie:
    • od 18 marca 2024 r. od godz. 8.00
    • do 29 marca 2024 r. do godz. 16.00

    Rekrutacja do kl. 1 dla dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami. Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, liczby punktów za każde z  tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do  Zarządzenia Nr 24/2024  Prezydenta Miasta Pruszkowa z 30 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym  2024/2025 do publicznych  przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków.

     

    Szczegółowych informacji na temat zapisów do klas I i rekrutacji będą udzielali:

    • pracownicy sekretariatu szkoły,
    • pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa.

    Informujemy, że obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 obejmuje ul. Działkową jedynie w granicach administracyjnych Miasta Pruszkowa: wszystkie numery parzyste oraz numery nieparzyste do numeru 33.

     

    Wersja do pobrania:

    Zapisy_i_rekrutacja_do_klas_I_szkol_podstawowych_24.25.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2 05-804 Pruszków Poland
   • Dyrektor mgr Marek Śrębowaty
   • Wicedyrektorzy mgr Anita Baińska-Trzebińska, mgr Mateusz Bąkowski, mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • poniedziałek 8.00-16.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-16.00
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
   • /SPnr2Pruszkow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych