• Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków w roku szkolnym  2023/2024.
    W roku szkolnym 2023/2024 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie, urodzone w roku 2016. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2023 kończy 6 lat.
    Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej  na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w terminie: 

    od 01.03.2023 r. do 15.03.2023 r. w godz. 8.00 - 15.00

    Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

    Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz do pobrania  TUTAJ (wypełniony drukowanymi literami lub komputerowo)

    Dokumenty niezbędne do zapisu do klasy I:

    • akt urodzenia (ksero) - w przypadku obcokrajowców - tłumaczenie tłumacza przysięgłego

    • zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL

    • w przypadku wynajmu mieszkania - umowa najmu


    Gmina Miasto Pruszków jest organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych:

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Topolowej 10,
    • Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Jasnej 2,
    • Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34,
    • Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Hubala 4,
    • Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. J. Długosza 53,
    • Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Lipowej 31,
    • Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,
    • Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Mostowej 6
    • Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Pływackiej 16.

    Alfabetyczny wykaz ulic ze wskazaniem obwodu szkoły.

    Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych:

    • w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Topolowej 10,
    • w Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34,
    • w Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44.

    Szkoły te są w stanie zapewnić dzieciom  odpowiednie warunki do rozwoju, specjalistyczne zaplecze pomocy dydaktycznych, a także realizację zajęć zalecanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

    Dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie, podlegają procesowi rekrutacji uzupełniającej  WNIOSEK REKRUTACYJNY, w terminie od 16.03.2023 r. do 30.03.2023 r. Rekrutacja przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami. Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr-XXIX.308.2017 Rady Miasta Pruszkowa w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, liczby punktów za każde z  tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do  Zarządzenia Nr 33/2023  Prezydenta Miasta Pruszkowa z 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym  2023/2024 do publicznych  przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2(at)miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2 05-804 Pruszków Poland
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Anita Baińska-Trzebińska mgr Mateusz Bąkowski mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • poniedziałek 8.00-16.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-16.00
   • sp2(at)miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
   • /SPnr2Pruszkow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych