• Potwierdzenie woli przyjęcia

    Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0) w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków
    na rok szkolny 2024/2025

     

    Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

    Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych odbywać się będzie w terminie:

    • od 4 marca 2024 r. od godz. 8.00
    • do 15 marca 2024 r. do godz. 16.00

    Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie.

    Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

     

    LINK DO SYSTEMU REKRUTACJI:

    https://pruszkow.rekrutacje.edu.pl/

     

    W roku szkolnym 2024/2025 oddziały przedszkolne (kl.„0”) utworzone zostaną w następujących szkołach podstawowych:

     

    Szkoła Podstawowa Nr 1

    im. Józefa Piłsudskiego

    ul. Topolowa 10

    22 758 63 52

    DYREKTOR

    Ewa Nowicka

     

    Szkoła Podstawowa Nr 2

    im. Kornela Makuszyńskiego

    ul. Jasna 2

    22 758 79 74

    501 525 025

    DYREKTOR

    Marek Śrębowaty

     

    Szkoła Podstawowa Nr 3

    im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej

    ul. Wojska Polskiego 34

    22 728 08 83

    DYREKTOR

    Elżbieta Żurawiecka

     

    Szkoła Podstawowa Nr 4

    im. Jana Pawła II

    ul. Hubala 4

    22 758 68 07

    DYREKTOR

    Maria Stawska

     

    Szkoła Podstawowa Nr 5

    im. I. J. Paderewskiego

    ul. Długosza 53

    22 486 31 21

    DYREKTOR

    Aleksandra Kurtz

     

    Szkoła Podstawowa Nr 6

    im. Henryka Sienkiewicza

    ul. Lipowa 31

    22 758 79 44

    DYREKTOR

    Anna Tybora

     

    Szkoła Podstawowa Nr 8

    im. Władysława Broniewskiego

    ul. Obrońców Pokoju 44

    22 728 94 39

    DYREKTOR

    Magdalena Kulmaczewska

     

    Szkoła Podstawowa Nr 9

    im. Marii Skłodowskiej-Curie

    ul. Mostowa 6

    22 758 12 47

    DYREKTOR

    Konrad Stańczyk

     

    Szkoła Podstawowa Nr 10

    im. Marii Konopnickiej

    ul. Pływacka 16

    22 299 39 19

    DYREKTOR

    Mirosława Śliwińska

     

    Rodzice mają możliwość  wskazania 3 oddziałów przedszkolnych w procesie rekrutacji.

    Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego oddziału przedszkolnego, wskazanego przez Rodziców we wniosku,  Prezydent Miasta skieruje dziecko do innego oddziału przedszkolnego, z zachowaniem odległości 3 km od miejsca zamieszkania.

    Rekrutacja do oddziału przedszkolnego będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

    - kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:

    1. wielodzietność rodziny kandydata;
    2. niepełnosprawność kandydata;
    3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
    4. niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata;
    5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
    6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
    7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

    - kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

    1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
    2. Zasiłek rodzinny - 4 punkty.
    3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna - 2 punkty.
    4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
    5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu -  8 punktów.
    6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

    Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru.

    Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej może wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach oraz zwrócić się z wnioskiem o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach do Prezydenta Miasta, który za pośrednictwem odpowiednich instytucji uzyska niezbędne informacje.

    Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała  punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

    Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

    Postępowanie uzupełniające

    Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone wyłącznie w przypadku, gdy w oddziale przedszkolnym będą wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

    Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie zostaną uwzględnione.

    Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

    • pracownicy sekretariatu szkoły,
    • pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa

    Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. (link z zarządzeniem na stronie Urzędu Miasta)

    Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania. (link z uchwałą na stronie Urzędu Miasta)

     

    Wersja do pobrania:

    Rekrutacja_kl_0.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2 05-804 Pruszków Poland
   • Dyrektor mgr Marek Śrębowaty
   • Wicedyrektorzy mgr Anita Baińska-Trzebińska, mgr Mateusz Bąkowski, mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • poniedziałek 8.00-16.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-16.00
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
   • /SPnr2Pruszkow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych