• Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0) w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków – Rok Szkolny 2023/2024
    Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem rekrutacji elektronicznej.
    Termin składania wniosków do szkół:

    • od 01.03.2023 r.

    • do 15.03.2023 r.

    Wniosek jest do pobrania TUTAJ (wypełniony drukowanymi literami lub komputerowo)

    Dokumenty niezbędne do zapisu do oddziału przedszkolnego:

    • akt urodzenia (ksero) - w przypadku obcokrajowców - tłumaczenie tłumacza przysięgłego

    • zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL

    • w przypadku wynajmu mieszkania - umowa najmu

    W roku szkolnym 2023/2024 oddziały przedszkolne utworzone zostaną w następujących szkołach podstawowych, pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 dzieci.:

    • Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jasna 2,

    • Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34

    • Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Hubala 4

    • Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. J. Długosza 5

    • Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Lipowa 31,

    • Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44,

    • Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Mostowa 6,

    • Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Pływacka 16,

    W przypadku, gdy liczba dzieci będzie za mała lub liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę miejsc w oddziale Prezydent Miasta będzie kierował dzieci do innej placówki szkolnej, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania ucznia.

    Kandydaci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w szkołach, które są w stanie zapewnić im odpowiednie warunki do rozwoju, ze specjalistycznym zapleczem pomocy dydaktycznych oraz opiekę specjalistów, zgodnie z zaleceniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:

    • Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34

    • Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44

    • Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Topolowa 10

    Harmonogram naboru określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2023 Prezydenta Miasta Pruszkowa z 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków.

    Kryteria naboru na pierwszym etapie rekrutacji określa ustawa Prawo oświatowe
    (Dz.U. z 2021 r, poz. 1082). Kryteria na drugim etapie rekrutacji określa Uchwała LXXI.648.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII.342.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dn. 28 stycznia 2021 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2(at)miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2 05-804 Pruszków Poland
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Anita Baińska-Trzebińska mgr Mateusz Bąkowski mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • poniedziałek 8.00-16.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-16.00
   • sp2(at)miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
   • /SPnr2Pruszkow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych