•  

     

    REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POSIŁKI
     Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
     RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW ZAPISANYCH NA OBIADY

    w Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego, ul. Jasna 2 05-804 Pruszków

     

    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Pruszkowie informuje, że płatności za obiady uczniów można dokonać przelewem na rachunek bankowy lub wpłat gotówką.

    1. Stawka za obiad dla ucznia wynosi 5,00 zł.

    2. Zasady ustalania wysokość stawki za obiad określają odrębne przepisy.

    3. W Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego wyróżnia się następujące rodzaje opłat za obiady:
    a. od ucznów, 
    b. od nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

    4. Płatności za obiady uczniów można dokonać:
    - przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego.

    NUMER KONTA BANKOWEGO  75 1240 6380 1111 0010 8655 7626

    - gotówką u intendenta w wyznaczonych terminach podanych na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.

    5. Płatności za obiady personelu można dokonać gotówką u intendenta.

    6. Płatności za obiady uczniów i personelu należy uregulować do 15-tego dnia bieżącego miesiąca.

    7. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty za obiady do 15-tego dnia miesiąca,
    od następnego dnia  karta obiadowa ucznia zostanie wstrzymana a uczeń nie otrzyma obiadu do momentu uregulowania zaległości.
    Kosztami za niewydane obiady z powodu zaległości zostaną obciążeni rodzice/ opiekunowie prawni ucznia.

    8. Informacje o wysokości opłat za obiady uczniów za miesiąc bieżący będą wysyłane na  adres e-mail podany przez rodziców/opiekunów prawnych  w „Oświadczeniu zapisu”.

    9. Rodzice/ opiekunowie prawni korzystając z płatności przelewem nie mogą sami dokonywać odliczeń i korekt w wysokości dokonywanych  wpłat za obiady  uczniów.

    10. Rodzice/ opiekunowie prawni  korzystający z płatności przelewem zobowiązani są do:

    Podania w tytule przelewu: Imię i nazwisko ucznia oraz  klasę
    Wpłacenia kwoty zgodnej z podaną informacją
    Dokonania wpłaty w terminie do 15-tego dnia miesiąca

    11. Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę uznaje się:

    Podanie błędnych informacji w tytule przelewu lub ich brak
    Wpłacenie kwoty niezgodnej z informacją przekazaną przez intendenta
    Wpłaty po terminie.

    12. Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na bankowym  koncie żywienia.

    13. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień zgłoszonej nieobecności ucznia, powstała nadpłata zostanie odliczona przy płatności w następnym miesiącu.

    14. Ucznia można zapisać na obiady od nowego miesiąca, rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest złożyć „Oświadczenie zapisu” u intendenta.

    15. W przypadku planowanej rezygnacji z obiadów w kolejnym miesiącu, rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest złożyć „Oświadczenie o rezygnacji” do 20-tego dnia miesiąca.

    16. Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.

    W związku z tym Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Jasna 2
    w Pruszkowie informuje, że:

    16.1. Administratorem danych osobowych rodziców/ opiekunów prawnych uczniów  jest
     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie ul. Jasna 2
     telefon 22 758-79-74 lub  adres email
    sp2@miasto.pruszkow.pl

    16.2.  Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych uczniów zapisanych na obiady przetwarzane będą w celu poprawnego naliczania i rozliczania płatności, kontaktu i archiwizacji dokumentacji.

    16.3.  Podstawą przetwarzania danych osobowych rodziców/ opiekunów prawnych uczniów zapisanych na obiady jest złożenie „Oświadczenia zapisu ucznia na obiady w stołówce szkolnej” w bieżącym roku szkolnym.

    17.  Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Katarzyna Jutkiewicz mgr Anita Baińska-Trzebińska
   • poniedziałek 8.00-18.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-14.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych