•  

    oswiadczenie_rezygnacja_strona.docx

    oswiadczenie_zapisu_strona.docx

    REGULAMIN STOŁÓWKI Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU
     DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA

    Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego, ul. Jasna 2  05-804 Pruszków

    1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych w kuchni szkolnej dla uczniów, nauczycieli i pracowników administracji, obsługi Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Pruszkowie.

    2. Posiłki przygotowywane są zgodnie zasadami zdrowego żywienia dzieci i młodzieży,
    ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

    3. Na tablicy przed stołówką wywieszony jest jadłospis na cały tydzień oraz lista alergenów mogą występować w przygotowywanych obiadach.

    4. Obiady wydawane są dla:

    - uczniów, których rodzice/ opiekunowie prawni zapisali na obiady i wnoszą opłaty indywidualnie,

    - uczniów, których dożywianie dofinansowuje MOPS,

    - nauczycieli i pracowników administracji, obsługi, którzy wnoszą opłaty indywidualnie.

    5. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi mogą bezpłatnie zjeść  zupę w godzinach wydawania obiadu.

    6. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać uczniowie jedzący obiad lub drugie śniadanie przyniesione z domu.

    7. Obiady wydawane są w godzinach od 1100  do 1435 .

    8. Uczniowie klas 0 - III w trakcie obiadu są pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela.
        Uczniowie klas IV – VIII przychodzą na obiady bez opieki nauczyciela.

    - wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do dbania o ład i porządek oraz  przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny,
    - uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są słuchać poleceń nauczycieli i innych  pracowników,
    - uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są pobrać swoją kartę obiadową, ustawić się w kolejce po obiad,
    - niezwłocznie po zjedzeniu posiłku należy ustąpić miejsca innym uczniom a tacę z brudnymi naczyniami odstawić na wózek przed zmywalnią naczyń stołowych.

    9. Uczniowie przebywający w stołówce w trakcie wydawania obiadów nie powinni:
    - krzyczeć,
    - biegać,
    - używać telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych,
    - prowadzić głośnych rozmów,
    - rzucać jedzeniem

    10. Zakazuje się uczniom pobierania obiadu na nie swoja kartę obiadową, jeżeli uczeń zostanie przyłapany to rodzic /opiekun prawny zostanie obciążony kosztem obiadu.

    11. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim.
    Wówczas obiad zostanie wydany rodzinie ucznia, w przyniesione czyste pojemniki.
    W przypadku przyniesienia brudnych pojemników na obiad pracownicy kuchni mają prawo odmówić wydania obiadu.

    12. W przypadku planowanej nieobecności na obiedzie należy zgłosić ten fakt do intendenta/ kucharza osobiście lub telefonicznie (22 758-79-74 wew.23) we wcześniejszym terminie lub danego dnia
    od godziny 715 do 900..

    13. Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO. 
    W związku z tym Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Jasna 2 w Pruszkowie informuje, że:

    13.1. Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 2
     im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie ul. Jasna 2 telefon 22758-79-74 lub
      adres email
    sp2prusz@sp2.pruszkow.ids.pl

    13.2.  Dane osobowe uczniów zapisanych na obiady przetwarzane będą w następującym celu:
    a) przygotowania karty obiadowej (podanie klasy, imienia i nazwiska ucznia) wykorzystywanej do identyfikacji ucznia w trakcie wydawania obiadu,
    b) wprowadzenia do systemu naliczania opłat za obiady,
    c) archiwizacji dokumentacji.

    13.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów zapisanych na obiady jest złożenie przez rodzica/ opiekuna prawnego „Oświadczenia zapisu ucznia na obiady w stołówce szkolnej” w bieżącym roku szkolnym.

    14.  Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Katarzyna Jutkiewicz mgr Anita Baińska-Trzebińska
   • poniedziałek 8.00-18.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-14.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych