•  

    Program wychowawczo-profilaktyczny

     

    Szkoły Podstawowej nr 2

    im. Kornela Makuszyńskiego

    w Pruszkowie

     

    Przesłanie naszych działań pedagogicznych:

    „Nauczanie jest nie tylko pracą, jedną z najcięższych, jest to przy tym sztuka wzniosła i twórcza, bo ma za zadanie stworzenie człowieka pełnego, doskonałego człowieka”

    K. Makuszyński

     

     

    SPIS TREŚCI

    I

    ZAŁOŻENIA OGÓLNE

    str.3

    II

    PODSTWA PRAWNA

    str. 3

    III

    ZAŁOŻENIA PROGRAMU – OD CHARAKTERYSTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO –  PO IDEAŁ ABSOLWENTA

    str. 5

    IV

    DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

    str. 6

    V

    WIZJA NASZEJ SZKOŁY

    str.11

    VI

    MISJA NASZEJ SZKOŁY

    str. 11

    VII

    GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE SZKOŁY

    str. 12

    VIII

    CELE, ZADANIA I FORMY REALIZACJI

    str. 15

    IX

    POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE

    str. 26

    X

    TRADYCJE SZKOŁY

    str. 29

    XI

    PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE

    str. 31

    XII

    EWALUACJA PROGRAMU

    str. 31

     

    I Założenia ogólne 

     

    Wychowanie dziecka w największej mierze zależy od działań podejmowanych przez rodziców. To oni są pierwszymi wychowawcami i kreatorami rozwoju swoich dzieci. Nauczyciele jednak aktywnie wspierają ten proces, współdziałając przy realizacji podstawowych celów edukacyjno-wychowawczych. Praca nad stworzeniem wspólnego frontu oddziaływań wychowawczych powinna stanowić nadrzędny cel w dążeniu do wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

    Celem wychowania jest wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Powinno być ono zatem wzmocnione i uzupełnione przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Działania te przygotowują młode pokolenie do odpowiedzialnego a co za tym idzie - pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

    Koncepcja wychowania w naszej szkole opiera się na wzajemnym szacunku, otwartości na indywidualne potrzeby i możliwości, komunikatywności i wiarygodności oraz konsekwentnym współdziałaniu całego środowiska wychowawczego w kształtowaniu pożądanych postaw u młodego człowieka. Treści zawartego w programie przekazu wychowawczego  zgodne są z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i adekwatne do wieku ucznia oraz jego możliwości percepcyjnych.

    Głównym założeniem programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, płynne wprowadzanie dziecka w reguły i organizację życia szkolnego, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań.

    Charakter treści oraz działań zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym określa  art. 26 ustawy z dn.14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, zgodnie z którym realizowany jest on poprzez:

    • Działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
    • Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców – projektowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów społeczności szkolnej.

     

    II Podstawa prawna

    Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią:

    • Konstytucja RP z dnia 17 października 1997 r., 
    • Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.  oraz Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy wraz z późniejszymi zmianami.
    • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. wraz z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    • Podstawa programowa dla szkół podstawowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół)
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. (Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,
    • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948r.,
    • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r, z późniejszymi zmianami (zmiany: 1999-09-02; Dz.U.2000.2.11)
    • Statut Szkoły,  
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, (Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010),
    • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r.. poz.783),
    • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w latach 2016-2020,
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,
    • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59),
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2017 r.poz.3).
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743);
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2018 r,, poz.214)

     

    III. Założenia programu – od charakterystyki środowiska szkolnego –  po ideał absolwenta

                Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie jest dokumentem mającym w założeniu scalać oddziaływania wychowawcze szkoły oraz środowiska rodzinnego i lokalnego uczniów. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla kadry pedagogicznej oraz całej społeczności szkolnej - dyrekcji szkoły, pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, samorządu uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę placówki, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno-wychowawczych. Rzetelna realizacja założeń programowych ma w założeniu zapewnić spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych adresowanych do uczniów.

                    Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruszkowie jest placówką z wieloletnią tradycją w dziedzinie kształcenia i wychowania kolejnych pokoleń uczniów. Realizując swój program dydaktyczno-wychowawczy szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom dynamicznie zmieniającej się społeczności młodych ludzi, biorąc pod uwagę ich najważniejsze potrzeby rozwojowe w ścisłym powiązaniu z wymogami dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Realizując założenia programu wychowawczo-profilaktycznego czynimy intensywne starania mające na celu stworzenie miejsca stymulującego wszechstronny rozwój wychowanków, a jednocześnie kształtującego postawy oparte na poszanowaniu wartości wynikających z tradycji i kultury.

    Wartościami cenionymi najwyżej przez naszą społeczność szkolną są wg wyników przeprowadzonej wśród poszczególnych grup ankiety:

    Nauczyciele

    Rodzice

    Uczniowie klas młodszych

    Uczniowie klas starszych

    Tolerancja i szacunek dla innych

    Tolerancja i szacunek dla innych

    Uczciwość

    Uczciwość

    Uczciwość

    Poczucie własnej wartości

    Poczucie humoru

    Poczucie humoru

    Odpowiedzialność

    Uczciwość

    Tolerancja i szacunek dla innych

    Sprawiedliwość

    Kultura osobista

    Kultura osobista

    Sprawiedliwość

    Tolerancja i szacunek dla innych

    Poczucie własnej wartości

    Odpowiedzialność

    Prawdomówność

    Prawdomówność

    Ciekawość poznawcza

    Praca w zespole

    Współpraca w zespole

    Życzliwość wobec innych

     

    Na bazie cenionych przez społeczność wartości szkoła przyjęła ideał absolwenta, który winien być:

    • uczciwy;
    • odpowiedzialny i pracowity;
    • komunikatywny;
    • rozważny i potrafiący dokonywać właściwych wyborów;
    • tolerancyjny i potrafiący współpracować z innymi;
    • kierujący się w swych wyborach zasadami moralnymi;
    • szanujący i przestrzegający norm społecznych;
    • posiadający poczucie humoru i dystans do siebie;
    • aktywny, twórczy i chętny do podejmowania działań;
    • dbający o kondycję fizyczną i świadomy jej zależności od stanu środowiska naturalnego;
    • dbający o własny rozwój duchowy;
    • wrażliwy na piękno;
    • otwarty na nowe technologie i umiejętne ich wykorzystanie;
    • dobrze przygotowany do następnego etapu nauki.

    IV. Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym

    Założeniem programu wychowawczo-profilaktycznego jest odpowiadanie na bieżące potrzeby i trudności społeczności szkolnej. Podstawę planowania działań profilaktyczno-wychowawczych w szkole stanowi wszechstronna diagnoza środowiska ucznia.

    Program wychowawczo-profilaktyczny naszej szkoły powstał w wyniku diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej, przeprowadzonej z wykorzystaniem narzędzi takich jak:

    - rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami i nauczycielami, wywiady, obserwacje, ankiety – w tym socjometryczne,

    - analizy osiągnięć szkolnych;

    - analizy dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych oraz dokumentacji prowadzonej przez wychowawców, wyników klasyfikacji i promocji, frekwencji uczniów, wyników sprawdzianów i egzaminów, udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacji specjalistów szkolnych;

    - analizy dokumentacji z uczestnictwa w realizowanych dotychczas programach oraz projektach;

    - analizy dokumentacji dotyczącej interwencji profilaktyczno-wychowawczych.

     

             Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii przeprowadzona jest w naszej szkole na wszystkich poziomach edukacyjnych diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka.

             Za czynniki ryzyka uznaje się właściwości indywidualne, cechy środowiska społecznego i efekty ich interakcji, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powstania nieprawidłowości, zaburzeń i chorób.

             Za czynniki chroniące uznajemy zasoby indywidualne jednostki oraz cechy środowiska, które kompensują bądź redukują wpływ czynników ryzyka, przyczyniając się do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań problemowych lub zminimalizowania stopnia ich intensywności.

                W ostatnim badaniu przeprowadzonym w grudniu 2019 r, wzięło udział 612-stu uczniów, w tym 122 uczniów klas VII-VIII, 314 uczniów klas III-VI oraz 176 uczniów klas I-II. Poniżej zaprezentowano uzyskaną w ten sposób mapę czynników chroniących oraz czynników ryzyka w naszej szkole,

     

    Mapa czynników chroniących oraz czynników ryzyka  w naszej szkole

     

    Grupy czynników

         Czynniki chroniące                             Czynniki ryzyka

    Czynniki chroniące wynikające z diagnozy

     

    Czynniki ryzyka wynikające z diagnozy

    Rekomendacje

    Czynniki rodzinne

    84,5% uczniów klas 7-8  i 78,7% uczniów klas 3-6 oceniło warunki swojej rodziny jako dobre lub bardzo dobre

    90,3% uczniów klas 7-8 i 83% klas młodszych zadowolonych jest z atmosfery domu rodzinnego

    85,5% uczniów kl.7-8 i 93% uczniów klas młodszych  zadowolona jest ze swoich kontaktów z rodzicami

    64% uczniów klas starszych, 77,8% uczniów klas młodszych  i 77,2% najmłodszych uczniów w przypadku zmartwienia – zwierzyłoby się rodzicowi

    15.6% uczniów kl.7-8 i 12,1% klas młodszych* jest średnio zadowolonych z sytuacji materialnej rodziny

    4.9% uczniów kl.7-8 i 9,5% uczniów klas młodszych  ocenia sytuację rodziny jako niekorzystną lub raczej niekorzystną

    16% uczniów klas 7-8, 12,5% uczniów klas młodszych oraz  5,1% najmłodszych uczniów nikomu nie zwierzyłaby się z problemu;

     

    Poznawanie środowiska ucznia.

    Intensyfikacja działań wspierających rodziny w trudnej sytuacji materialnej (współpraca środowiska szkolnego w identyfikacji rodzin potrzebujących wsparcia).

    Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w różnych formach.

    Pomoc rodzinom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych poprzez współpracę ze specjalistami oraz wskazywanie ośrodków i instytucji wspierających rodzinę;

    Czynniki rówieśnicze

    35% uczniów klas 7-8 uważa, że w szkole zjawisko agresji nie występuje bądź raczej nie występuje;

    24,3% uczniów klas 7-8 nie doświadczyło żadnego przejawu agresji; bicie dotyczyło 3,9% osób;

    69,9% uczniów klas 7-8 uważa cyberprzemoc za zjawisko niebezpieczne;

    61,5% uczniów klas 7-8 zauważa w szkole zjawisko przemocy rówieśniczej;

    34% uczniów klas 7-8 doświadczyło wyzwisk ze strony rówieśników, 21,4% obrażania;

    9.7% uczniów klas 7-8 nie uważa cyberprzemocy za zjawisko niebezpieczne

    Organizacja zajęć o charakterze profilaktycznym we współpracy ze środowiskiem lokalnym

    Popularyzacja wśród uczniów postawy, że większość społeczności szkolnej nie miała do czynienia z substancjami psychoaktywnymi.

    Prowadzenie w klasach zajęć wzmacniających postawy  przeciw używaniu środków psychoaktywnych

    Czynniki związane ze szkołą i środowiskiem lokalnym

    76,7% uczniów klas 7-8 i 88,6% uczniów klas młodszych, 80,1% uczniów najmłodszych ocenia ofertę zajęć dodatkowych jako bogatą lub dostateczną;

    84,4% uczniów klas 7-8 i 94% uczniów klas młodszych, 84,5% uczniów najmłodszych (1-2 klasa) zadowolona jest z relacji ze szkolnymi kolegami;

    62,1% uczniów klas 7-8 i 80% uczniów klas młodszych zadowolona jest ze sposobu traktowania ich przez nauczycieli;

    71,9% uczniów kl. 7-8 i 82,1% uczniów klas młodszych, 85,2% - najmłodszych czuje się w szkole bezpiecznie lub raczej bezpiecznie;

    64,1% uczniów klas 7-8 78,7% uczniów klas młodszych zauważa działania szkoły mające na celu przeciwdziałanie przemocy;

    52,6% uczniów klas młodszych ocenia dobrze lub bardzo dobrze szkołę, do której uczęszcza

    23,3% uczniów klas 7-8 i 11,5% uczniów klas starszych ocenia ofertę zajęć dodatkowych jako niewystarczającą;

    16,5% uczniów klas 7-8  oraz 6,1% klas młodszych nie jest lub raczej nie jest zadowolonych z relacji koleżeńskich;

    28,1% uczniów klas 7-8 i 17.8% uczniów klas 3-6 , 14,7% uczniów najmłodszych nie czuje się lub raczej nie czuje się w szkole bezpiecznie;

    35,9% uczniów klas 7-8 i 21,4% klas młodszych nie zauważa bądź raczej nie zauważa działań podejmowanych w celu przeciwdziałania przemocy;

     

    Realizacja programów profilaktycznych – w tym rekomendowanych.

    Wzbogacanie i dostosowywanie do potrzeb społeczności szkolnej oferty zajęć dodatkowych.

    Działania nakierowane na budowanie pozytywnego klimatu społecznego w klasie oraz szkole.

    Rozszerzanie oferty zajęć sportowych stanowiących alternatywę dla sięgania po zachowania ryzykowne.

    Współpraca z instytucjami kulturalnymi zapewniającymi wszechstronny rozwój uczniów.

    Promowanie bezpiecznych i wartościowych form spędzania czasu wolnego .

    Czynniki indywidualne

    15.5% uczniów klas 7-8 oraz 34,7% uczniów klas młodszych nie używało nigdy wulgaryzmów;

    W czasie wolnym uczniowie klas 7-8 najczęściej spotykają się z przyjaciółmi – 33%, uprawia sport – 30,1%; uczniowie klas młodszych w czasie wolnym najczęściej spotykają się z przyjaciółmi – 41.7% oraz grają na komputerze/ konsoli – 40,8%

    64,1% uczniów klas 7-8 nigdy nie wagarowała;

    76,7% uczniów klas 7-8 nigdy nie spożywała alkoholu;

    84,5% uczniów klas 7-8 nigdy nie paliła papierosów

    100% uczniów klas 7-8 stwierdziła, że nigdy nie używała narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych

    44,7% uczniów klas 7-8 i 22% uczniów klas 3-6 przyznało, że zdarza im się używać wulgaryzmów

    Z rodzeństwem czas wolny spędza tylko 8,7% uczniów klas 7-8 i 24,5% uczniów klas starszych;

     

    17,5% uczniów klas 7-8 wagarowało kilka razy w życiu;

    17,5 % uczniów klas 7-8 piło alkohol raz w życiu;

    5,8% uczniów klas 7- 8 paliło papierosy kilka razy w życiu

    Diagnozowanie potrzeb oraz mocnych stron uczniów jako podstawy w kształtowaniu pozytywnego klimatu społecznego szkoły.

    Podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych wynikających z bieżących potrzeb społeczności szkolnej.

    Angażowanie uczniów w akcje i kampanie społeczne w celu ciągłego rozwijania świadomości społecznej.

    Promowanie działalności charytatywnej oraz idei wolontariatu.

    *Uczniów klas 3-6 nazywa się w powyższym zestawieniu uczniami klas młodszych; klas 1-2 – uczniami klas najmłodszych.

     

                Na podstawie wniosków z diagnozy czynników chroniących i ryzyka, wniosków z nadzoru pedagogicznego, rocznej pracy zespołów, analizy działań profilaktyczno-wychowawczych określiliśmy mocne i słabe strony naszej szkoły.

     

    Mocne strony szkoły

    Słabe strony szkoły

    1. Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole –(zdecydowana większość uczniów -
     czuje się w szkole bezpiecznie lub raczej bezpiecznie 79.6% - Diagnoza czynników chroniących i ryzyka).
    2. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych -  rozwijających uzdolnienia uczniów;
    3. Bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych;
    4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspierającymi pracę szkoły oraz funkcjonowanie rodziny – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (świetlica środowiskowa), MOPS, Policja, Straż Miejska,  kuratorzy sądowi, ZHP;
    5. Stała współpraca z instytucjami w zakresie organizacji zajęć o charakterze profilaktycznym (77,9% rodziców świadoma jest podejmowania tego rodzaju działań przez szkołę – Diagnoza czynników chroniących i ryzyka);
    6. Ścisła współpraca nauczycieli ze szkolnymi specjalistami (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej) w celu zoptymalizowania działań oddziaływań wychowawczych
    7. Organizacja szeregu zajęć wspomagających, w tym dla uczniów objętym kształceniem specjalnym w celu rozwijania mocnych stron uczniów  oraz kompensowania braków;
    8. Stałe zaangażowanie szkoły w działalność charytatywną i szkolny wolontariat.
    9. Większość uczniów (71,4%- Diagnoza czynników chroniących i ryzyka)) zauważa podejmowanie przez szkołę działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej;
    10.  Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych (system dyżurów szkolnych, monitoring szkolny, ograniczenia w możliwości wejścia na teren szkoły);
    1. Problem niekulturalnego zachowania uczniów względem siebie (54,3% odpowiedzi rodziców – Diagnoza czynników chroniących i ryzyka);
    2. Występowanie w szkole zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej (44,2% ankietowanych rodziców wskazało problem).
    3. Niska skuteczność sposobów informowania rodziców o działaniach profilaktycznych i wychowawczych podejmowanych przez szkołę (38% rodziców nie zna programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły – Diagnoza czynników chroniących i ryzyka i 2019 r.) a także działaniach promujących zdrowy styl życia (35,6% rodziców nie wie, czy na lekcjach poruszane są kwestie związane z profilaktyką- w tym profilaktyką uzależnień).
    4. Problem nadmiernego używania przez uczniów klas młodszych telefonów komórkowych i gier komputerowych (Ankieta przeprowadzona w dwóch klasach II i kl.III w czerwcu 2019 r., Diagnoza czynników chroniących i ryzyka.)
    5. Problem występowania klasy słabo zintegrowanej – sprawiającej problemy wychowawcze (Badanie socjometryczne -listopad 2019);
    6. Problem niedostatecznej świadomości niektórych zagrożeń cywilizacyjnych (9,7% uczniów klas 7-8 nie uważa cyberprzemocy za zjawisko niebezpieczne – Diagnoza czynników chroniących i ryzyka).

     

    W związku z przedstawionymi powyżej wnioskami - w programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły położono duży nacisk na psychoedukację, uwrażliwianie uczniów na rozpoznawanie potrzeb własnych i innych ludzi, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i rozwiązywanie problemów oraz konfliktów. Te kluczowe kompetencje społeczne są podstawą profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej a także podbudową do pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień.

                    Zgodnie z wnioskami z ankiety badania czynników wspierających i czynników ryzyka w szkole, przeprowadzonej pod koniec grudnia 2019 r. rodzina stanowi główny czynnik wspierający.. Rodzice spędzają czas ze swoimi dziećmi, ale często nieumiejętnie go wykorzystują. Nasza szkoła jako instytucja wspierająca właściwy rozwój dziecka powinna podjąć działania, które pomogą rodzicom w tym, by świadomie i celowo kierowali procesem wychowawczym swoich dzieci. Niepokojącym zjawiskiem okazał się brak wzajemnego szacunku i kultury w relacjach rówieśniczych. Badanie to potwierdziło obserwacje nauczycieli i pracowników szkoły, którzy wskazywali te problemy jako główne czynniki sytuacji konfliktowych. W celu poprawy tej sytuacji, wychowawcy klas w swoich działaniach powinni położyć duży nacisk na rozmowy i eliminowanie niechcianych zachowań oraz edukację uczniów ukierunkowaną na kształtowanie postawy szacunku wobec innych. Należy także konsekwentnie egzekwować prawidłową postawę, a jej brak powinien mieć odzwierciedlenie w ocenie z zachowania na koniec roku. Należy również promować nisko ocenioną przez naszych uczniów wartość nauki. Nauczyciele powinni uświadamiać uczniom, że edukacja jest kluczem do podniesienia pewności siebie, ćwiczeniem sprawności umysłu, podwyższeniem odporności na sytuacje stresowe, inspiracją i odkrywaniem swoich talentów i możliwości. Daje ona poczucie bezpieczeństwa oraz gwarantuje łatwiejszy start w dorosłe życie.

     

    V Wizja naszej szkoły

    Jesteśmy szkołą:

    1.  dbającą o wszechstronny rozwój uczniów,
    2. wyrównującą szanse edukacyjne poprzez indywidualizację procesu kształcenia i wychowania,
    3. stawiającą na rozpoznawanie indywidualnych  potrzeb, zdolności i predyspozycji w dążeniu do realizacji celów edukacyjno-wychowawczych,
    4. koncentrującą się na  mocnych stronach uczniów i wspierającą w wyborze drogi dalszej edukacji,
    5. kształtującą pozytywne postawy społeczne przygotowujące do jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym,
    6. uczącą tolerancji i otwartości na różnorodność.
    7.  kształtującą pozytywną postawę wobec szeroko rozumianego dziedzictwa narodowego,
    8. poszukującą nowatorskich rozwiązań w karesie metod i technik pracy dydaktycznej
    9. stawiającą na rozwój zawodowy i osobisty nauczycieli,
    10. działającą w oparciu o ścisłą współpracę z rodzicami oraz społecznością lokalną,
    11. uwrażliwiającą na potrzeby innych (szkolny wolontariat).

     

    VI Misja naszej szkoły:

     

    Misję naszej szkoły najlepiej wyrazić można w słowach jej patrona – wspaniałego literata. Kornela Makuszyńskiego: „Nauczanie jest nie tylko pracą, jedną z najcięższych, jest to przy tym sztuka wzniosła i twórcza, bo ma za zadanie stworzenie człowieka pełnego, doskonałego człowieka”.

    Misją naszej szkoły jest kształtowanie człowieka samodzielnie i twórczo myślącego, dążącego do samorozwoju a jednocześnie wrażliwego na potrzeby innych, odpowiedzialnego i komunikatywnego.

    Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwoju w każdej ze sfer osobowości. Podczas nauki w naszej placówce wdrażają się do wypełnienia ról społecznych w oparciu o przyjęte zasady współpracy i odpowiedzialności za siebie oraz innych. Wartościami uznawanymi przez naszą szkołę na nadrzędne są wzajemny szacunek, otwartość  na indywidualne potrzeby i możliwości, wiarygodność oraz konsekwencja  we współdziałaniu na rzecz wspólnego dobra.

    VII Główne cele wychowawczo-profilaktyczne szkoły

     

    Cel główny: Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobistego dzieci i młodzieży i uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi oraz  środowiska.

    Cele szczegółowe:

    - budowanie motywacji do nauki i wszechstronnego rozwoju;

    - kształtowanie poczucia własnej wartości i sprawczości;

    - kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane wybory;

    - budowanie postawy szacunku do siebie i otaczającego świata;

    • rozwijanie kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna
    • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u uczniów;
    • przygotowanie uczniów do wytrwałego osiągania celów życiowych z jednoczesnym poszanowaniem praw drugiego człowieka;
    • rozwijanie poczucia solidarności i tolerancji; ukazanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni;
    • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła poprzez promowanie uczciwości, szczerości i prawdomówności;
    • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie i sprawność fizyczną, w szczególności: ukazywanie destrukcyjnego wpływu nałogów, skutków nieprawidłowego odżywiania i braku ruchu oraz czynnego wypoczynku;
    • kształtowanie postaw - wychowanie do wartości;
    • kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy w różnych sytuacjach społecznych;
    • kształtowanie postawy szacunku i dumy z dorobku kultury i tradycji narodowej;
    • rozwijanie umiejętności dostrzegania swoich wad i zalet;
    • kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie w stosunku do innych ludzi i za swoje czyny, ukazywanie zgubnej roli agresji przejawiającej się w grupach rówieśniczych;
    • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych;
    • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem;
    • wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego;
    • uwrażliwianie na zagrożenie zjawiskiem cyberprzemocy;
    • rozwijanie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych – w tym bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
    • uwrażliwianie na poszanowanie cudzej własności i dobra wspólnego;
    • promowanie wartości edukacji jako podstawy do dobrego startu w dorosłe życie;
    • podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i edukacja w zakresie właściwego zaspokajania potrzeb rozwojowych dziecka.

     

    Realizacja Szkolnego Programu wychowawczo - profilaktycznego zmierza do osiągnięcia celów szczegółowych. Są nimi:  

     

    1. Odpowiedzialność za swoje życie      

    • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje życie, podejmowane decyzje;
    • kształtowanie postawy świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej. Świadomość swoich mocnych stron i zainteresowań;
    • kształtowanie postaw prozdrowotnych;
    • dbałość o własny rozwój fizyczny, sprawność i odporność organizmu;
    • kształtowanie umiejętności twórczego wykorzystania czasu wolnego;
    • wdrażanie do bezpiecznego i odpowiedzialnego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

     

    2. Odpowiedzialność za społeczeństwo          

    • rozwijanie i pogłębianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej;
    • rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej;
    • kształtowanie pozytywnych wzorców dojrzałego funkcjonowania w rodzinie;
    • kształtowanie umiejętności szanowania poglądów innych, tolerancji wobec odmienności;
    • kształtowanie postawy wrażliwości, otwartości na potrzeby innych ludzi;
    • kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro;
    • kształtowanie szacunku dla hymnu narodowego, godła oraz głównych świąt państwowych;
    • przestrzeganie ceremoniału i tradycji szkolnych.

     

    3. Odpowiedzialność za rozwój emocjonalno-społeczny

    • kształtowanie umiejętności prawidłowego wyrażania swoich uczuć i emocji;
    • rozwój kompetencji kluczowych;
    • budowanie pozytywnego myślenia, wzmacnianie poczucia własnej wartości;
    • rozwijanie ciekawości poznawczej, kreatywności, przedsiębiorczości;
    • aktywizowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do uczestniczenia w życiu szkoły;
    • kształtowanie wśród młodzieży postaw tolerancji wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
    • uwrażliwienie na potrzeby najmłodszych członków społeczności szkolnej.

     

    4. Odpowiedzialność za rozwój duchowy

    • doskonalenie umiejętności samooceny i precyzowania osobistych celów;
    • wdrażanie do systematycznej pracy nad samodoskonaleniem;
    • uświadamianie i wzmacnianie mocnych stron ucznia;
    • kształtowanie postawy szacunku do własnego ciała ;
    • kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania siebie i innych;
    • nauka radzenia sobie z niepowodzeniami, wskazywanie na doświadczenie płynące z każdej    podejmowanej próby.

     

    5. Współpraca z rodzicami w zakresie wychowawczo – profilaktycznym

    • integracja działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców;
    • podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i edukacja w zakresie właściwego zaspokajania potrzeb rozwojowych dziecka.

     

    VIII Cele, zadania i formy realizacji

     

    ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE ŻYCIE

     

    l.p.

    Zadania szkoły

     

    Cele

    Formy i sposób realizacji

    I

    Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje życie, podejmowane decyzje.

    1.

     

     

     

     

     

    2.

     

     

     

     

     

     

    3.

     

     

     

     

     

     

    4.

     

     

     

     

    5.    

    Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uczeń umie powiedzieć nie w odpowiedzi na niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego wyboru.

     

     

    Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników.

     

     

     

     

     

    Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego. Kształtowanie odporności na negatywne wpływy różnych zjawisk patologicznych.

     

     

     

    Działania z zakresu profilaktyki uzależnień. Przekazywanie wiedzy na temat szkodliwego działania używek, narkotyków, negatywnego oddziaływania nieodpowiedniego towarzystwa jak również niebezpieczeństw płynących z sieci.

    Edukacja w zakresie bezpiecznego i celowego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

    Stawianie uczniów w hipotetycznych sytuacjach wymagających zajęcia określonego stanowiska – zajęcia dramowe, pogadanki, dyskusje prelekcje specjalistów.

    Projektowanie sytuacji związanych ze zjawiskiem cyberprzemocy.

     

    Dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych.

    Nagradzanie uczniów za właściwą postawę wobec innych.

    W porozumieniu z rodzicami uczniów egzekwowanie naprawy wyrządzonych szkód zarówno materialnych, jak i moralnych.

     

    Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami: Statut szkoły, regulaminy. Zajęcia z wychowawcami, specjalistami z zewnątrz, pedagogiem/psychologiem.

    Realizacja programów profilaktycznych, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem, Komendą Policji itp.

    Realizacja programów we współpracy ze Strażą Miejską, Policją, MOPS, firmami szkoleniowymi.

     

     

    Realizacja programów profilaktycznych m.in. we współpracy z MOPS – zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli.

    Zajęcia w klasach z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

    II

    Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

    1.

     

     

    2.

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.

     

     

     

     

     

     

    4.

     

     

     

    Diagnostyka dzieci pod względem wad postawy, nadwagi i otyłości.

     

    Aktywizacja ruchowa dzieci.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Edukacja w zakresie wiedzy na temat przyczyn i skutków otyłości.

     

                   

     

     

     

    Udostępnianie na terenie szkoły zdrowej żywności i napojów.

     

    Współpraca z rodzicami uczniów i pielęgniarką szkolną.

     

    Stwarzanie możliwości i zachęcenie do zabaw ruchowych na przerwie szkolnej. Realizacja programu: „Przerwa z pomysłem”.

    Zajęcia indywidualne dla dzieci z wadami postawy, nadwagą i otyłością.

    Zachęcenie do zajęć ruchowych w domu (propozycje podstawowego wyposażenia i ćwiczeń ułatwiających zdobywanie coraz większej sprawności ruchowej i coraz lepszej kondycji).

    Zajęcia grupowe dla dzieci z nadwagą i otyłością.

    Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii zdrowotnej dotyczącej profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości w tym: zorganizowanie pokazów ćwiczeń korekcyjnych na sali gimnastycznej dla dzieci i rodziców.

    Zajęcia warsztatowe dla dzieci.

    Udostępnienie informacji dotyczących specjalistycznej opieki i terapii w przypadku wad postawy, nadwagi i otyłości u dzieci.

    Wpływ na zaopatrzenie sklepiku szkolnego.

    Promowanie zdrowych produktów i przygotowywanie potraw na zajęciach lekcyjnych i imprezach szkolnych (zdrowe śniadania na trawie organizowane we współpracy z Radą Rodziców).

    Realizacja programu Warzywa i Owoce w Szkole.

    III

    Dbałość o własny rozwój fizyczny, sprawność i odporność organizmu.

    1.

     

     

    2.

     

     

     

     

    3.

     

     

     

    4.

     

     

     

    5.   

    Korygowanie wad budowy, postawy oraz wymowy.

     

    Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny. 

     

     

    Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku.

     

     

    Kształtowanie sprawności fizycznej i odporności. Uświadomienie roli i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu.

     

    Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

    Realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej i zajęć logopedycznych.

     

     Lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację zdrowotną.

    Zwracanie uwagi na strój ucznia i estetykę wyglądu.

     

     

    Organizowanie imprez promujących aktywność ruchową np. rodzinnych rajdów rowerowych.

     

    Lekcje wychowania fizycznego i zajęcia SKS. Organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych.

     

     

    Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego.

    Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.

    Zajęcia profilaktyczne ze Strażą Miejską i Policją.

    IV

    Kształtowanie umiejętności twórczego wykorzystania czasu wolnego.

    1.

     

    2.

    Kształtowanie umiejętności planowania, organizowania swojej pracy i nauki.

    Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

     

     

    Pogadanki na godzinach wychowawczych.

    Organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym – Projekt „Przerwa z pomysłem”; zajęcia z wolontariuszami.

    Konkursy promujące zdrowy styu życia.

    Organizowanie kół zainteresowań.

    Klub Podróżnika.

     

    ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPOŁECZEŃSTWO

     

    I

    Rozwijanie i pogłębianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej.

    1.

     

     

     

     

    2.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.

     

     

     

    Utrzymywanie kontaktów z kombatantami.

     

     

     

    Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz Szkoły i środowiska.

    Pogadanki w trakcie lekcji wychowawczych. Ustalenie formy stroju galowego szkoły.

    Reprezentowanie szkoły na uroczystościach w środowisku lokalnym.

    Angażowanie uczniów w uczestnictwo w Rajdzie Historycznym.

    Organizacja konkursów wiedzy o Pruszkowie.

    Realizowanie podczas godzin wychowawczych zajęć poszerzających wiedzę o Pruszkowie.

    Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, konkursy itp.

    Kładzenie nacisku na edukację patriotyczną podczas lekcji języka polskiego, historii.

    Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki i wyjścia.

    Realizacja projektów przedmiotowych, szkolnych. Udział w lekcjach muzealnych, w konkursach, zawodach sportowych. Prezentacja wyników konkursów na apelu, na gazetkach szkolnych.

    II

    Rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej.

    1.

     

    2.

     

     

    3.

    Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.

    Zachowanie tożsamości narodowej we wspólnocie. Wychowanie w duchu tolerancji.

     

    Poznanie krajów Unii Europejskiej.

    Warsztaty i lekcje kształtujące postawę tolerancji. Wychowawcy, pedagog szkolny.

    Organizacja Dnia Językowego.

     

     

    Organizacja obchodów Dnia Europy.

    III

    Kształtowanie pozytywnych wzorców dojrzałego funkcjonowania
    w rodzinie.

     

    1.

    Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej związek z historią regionu.

     

    Budowanie drzew genealogicznych rodziny.

    Współudział szkoły w organizacji Pikniku Rodzinnego w ramach Rodzinnego Dnia Wiosny.

    Lekcje WDŻ w kasach IV-VIII.

    IV

    Kształtowanie umiejętności szanowania poglądów innych, tolerancji wobec odmienności.

    1.

     

     

     

    2.

    Rozwijanie tolerancji wobec innych. Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo.

     

    Promowanie postawy otwartości na drugiego człowieka.

    Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji.

     

     

    Zajęcia integrujące uczniów – obcokrajowców w naszej szkole ze społecznością uczniowską.

    Zapraszanie rodziców uczniów obcokrajowców do dzielenie się wiedzą o swojej kulturze podczas spotkań w klasach ich dzieci.

    V

    Kształtowanie postawy wrażliwości, otwartości na potrzeby innych ludzi.

    1.

    Udział uczniów w akcjach organizowanych przez szkołę.

    Spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka.

    Spotkania z osobami niepełnosprawnymi.

    Udział uczniów całej społeczności szkolnej w finale WOŚP.

    Zbiórka żywności dla najuboższych rodzin naszej społeczności w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

     

    VI

    Kształtowanie szacunku dla hymnu narodowego, godła oraz głównych świąt państwowych.

    1.

     

    2.

    Znajomość słów i melodii hymnu narodowego.

    Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, w kościele i na cmentarzu.

     

    Nauka Hymnu Państwowego

     

    Przygotowywanie apeli z okazji świąt państwowych

    Obchody Święta Flagi.

    Festiwal Piosenki Patriotycznej.

    VII

    Przestrzeganie ceremoniału i tradycji szkolnych.

    1.

     

     

    2.

     

     

     

     

    3.

    Poznanie sylwetki Patrona Szkoły i troska o pamiątki po Nim.

     

    Organizacja i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej. Uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych.

     

    Prowadzenie kroniki szkolnej.

    Obchody Dnia Patrona Szkoły w tym Konkurs Biblioteczny wiedzy o patronie.

    Apele szkolne z udziałem Pocztu Sztandarowego.

    Znajomość Hymnu Szkoły.

     

     

     

    Dokumentowanie najważniejszych wydarzeń z życia szkoły.

     

    ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROZWÓJ EMOCJONALNO – SPOŁECZNY

     

    I

    Kształtowanie umiejętności prawidłowego wyrażania swoich uczuć i emocji.

    1.

     

     

     

    2.

     

     

    3.

     

     

     

    4.

     

     

    5.

     

     

     

     

    6.

    Uczeń umie uszanować zdanie innych oraz potrafi bronić własnego zdania.

     

     

    Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu.

     

    Wzmacnianie pozytywnych postaw (postawy prospołeczne i pozytywna komunikacja).

     

     

    Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

     

    Uświadomienie uczniom, że każdy może popełnić błąd. Przyznanie się i poprawa jest drogą do bycia lepszym człowiekiem.

     

     

    Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.

     

    Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe zachowania i postawy w literaturze, historii, współczesności.

     

    Ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji w sytuacjach konfliktowych.

     

    Nagradzanie właściwych postaw.

     

     

     

     

    Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka.

     

    Rozmowy z uczniami – analiza sytuacji szkolnych, pogadanki z pedagogiem.

     

     

     

    Wspólne tworzenie kodeksu zachowań ucznia. Wskazywanie skutecznych i neutralnych sposobów radzenia sobie ze złością i gniewem.

    II

    Budowanie pozytywnego myślenia, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

    1.

     

     

    2.

     

     

    3.

     

     

     

    4.

     

     

    5.

     

     

    Budowanie systemu wartości – przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości.

     

    Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów ludzi, religii.

     

    Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów.

     

     

    Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

     

    Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania cudzych dóbr materialnych i osobistych oraz mienia szkoły.

    Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie, rekolekcjach.

     

     

    Pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi.

     

    Pobudzenie ucznia do stawiania pytań, jak poprawić niekorzystną sytuację.

     

     

    Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły.

     

     

    Pogadanki z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Pruszkowie i Straży Miejskiej.

     

     

    III.

    Rozwijanie ciekawości poznawczej, kreatywności.

    1.

     

     

    2.

     

     

    3.

     

    4.

    Rozbudzanie ciekawości uczniów na otaczający ich świat.

     

    Budowanie dobrego wizerunku samego siebie.

     

    Zachęcanie do współodpowiedzialności za szkołę i podejmowania inicjatyw.

     

    Rozbudzanie zainteresowań uczniów.

    Wykorzystywanie podczas lekcji metod aktywizujących.

     

    Zajęcia z pedagogiem szkolnym „Skarb w każdym z nas”.

     

     Praca Samorządu Uczniowskiego, obchody organizowanych przez niego imprez i uroczystości.

     

    Prowadzenie kół zainteresowań.

    IV

    Aktywizowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do uczestniczenia w życiu szkoły.

    1.

     

     

    2.

     

     

    3.

    Opieka Psychologiczno-pedagogiczna na terenie szkoły.

     

    Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

     

    Włączanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w życie szkoły.

    Tworzenie arkuszy wieloaspektowej oceny uczniów w celu wychwycenia ich mocnych stron.

    Dostosowywanie form i metod pracy do aktualnych możliwości i potrzeb ucznia.

     

    Współpraca z rodzicami, wspólne podejmowanie decyzji o udziale dziecka w różnego rodzaju aktywnościach szkolnych.

    V

    Kształtowanie wśród młodzieży postaw tolerancji wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

    1.

     

     

     

     

     

    2.

    Pogłębianie wiedzy uczniów na temat: Zespołu Aspergera, Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej, Autyzmu, Mutyzmu Dziecięcego oraz niepełnosprawności fizycznych.

     

     

    Uwrażliwianie uczniów na odmienne potrzeby i trudności rówieśników.

    Ukierunkowana analiza tekstów literackich na lekcjach języka polskiego.

    Pogadanki z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

     

    Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji.

    Wdrażanie pomocy koleżeńskiej.

    VI

    Uwrażliwienie na potrzeby najmłodszych członków społeczności szkolnej

    1.

     

     

     

    2.

    Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za najmłodszych członków szkolnej społeczności.

     

    Angażowanie do pomocy uczniowskiej.

    Rozmowy z wychowawcami klas.

     

     

     

    Dyżury klas starszych na stołówce i w szatni szkolnej.

    Akcje czytania bajek przez klasy starsze dzieciom młodszym.

    Wspólne zajęcia integracyjne uczniów klas IV-VIII i I-III.

     

     

    ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROZWÓJ DUCHOWY

     

    I

    Doskonalenie umiejętności samooceny i precyzowania osobistych celów.

     

    1.

     

     

    2.

     

     

     

     

    3.

     

     

    4.

    Nauka precyzyjnego określania swoich odczuć i oczekiwań.

     

    Zapoznanie uczniów z kryteriami oceny z zachowania.

     

     

     

     

    Nauka planowania krótko i długoterminowych celów.

     

    Rozwijanie świadomości przydatności szkolnej edukacji

    Wzbogacanie słownika pojęciowego ucznia.

     

    Analiza przykładów poprawnej i błędnej oceny.

    Samodzielne wystawianie przez uczniów proponowanej oceny swojego zachowania.

     

     

    Realizacja podczas godzin wychowawczych zajęć „Kim jestem? Dokąd zmierzam?”

    Pogadanki z wychowawcami.

    II

    Wdrażanie do systematycznej pracy nad samodoskonaleniem.

     

    1.

     

     

    2.

    Wskazywanie na to, co znaczy robić dobrze daną czynność.

     

    Nauka odraczania mniejszych przyjemności na rzecz realizacji wyznaczonych celów.

     

    Pogadanki, pisemne uzasadnianie oceny, którą uczeń otrzymuje.

     

    Rozmowa o wartości i roli celów w życiu każdego człowieka, spotkania z ciekawymi ludźmi.

    III

    Uświadamianie i wzmacnianie mocnych stron ucznia.

    1.

     

     

    2.

    Wzmacnianie poczucia własnej wartości ucznia.

     

    Rozbudzenie u uczniów ciekawości i chęci poszukiwania swoich pasji.

    Zwracanie uwagi na pozytywne zachowania, sukcesy i wysiłek ucznia włożony w osiągnięcie celu.

    Organizacja kół rozwijających zainteresowania.

    IV

    Kształtowanie postawy szacunku do własnego ciała.

    1.

     

     

     

    2.

    Poszerzanie u uczniów wiedzy z zakresu granic psychologicznych człowieka.

     

    Nauka stawiania wyważonych granic umożliwiających ochronę systemu własnych wartości oraz dostrzegania granic swoich i innych.

    Realizacja tematów podczas godzin wychowawczych oraz zajęć WDŻ.

     

     

    Realizacja przez pedagoga pogadanek z klasami na temat” Ja i świat moich granic”.

    V

    Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania siebie i innych.

    1.

     

     

     

     

    2.

    Zapoznanie uczniów z pojęciem aktywnego słuchania.

     

     

     

    Nauka motywowania i dowodzenia swoich racji.

    Rozmowy z wychowawcami klas i nauczycielami podczas zajęć.

    Aranżowanie dyskusji ze zwróceniem uwagi na zasady aktywnego słuchania.

    Tworzenie klasowych kodeksów zachowania.

    Konfrontacja ocen i opinii uczniów ze zdaniem rówieśników.

    VII

    Nauka radzenia sobie z niepowodzeniami, wskazywanie na doświadczenie płynące z każdej    podejmowanej próby.

    1.

     

     

    2.

     

    3.

     

     

    4.

    Uświadamianie uczniom różnicy między wycofaniem się z działania a podjęciem próby - nauka postawy asertywnej.

    Wdrażanie uczniów do systematyczności, sumienności i staranności w podejmowanych aktywnościach.

    Nauka doceniania zgromadzonego doświadczenia podczas prób osiągania celu różnymi metodami.

    Kształtowanie Umiejętności twórczego rozwiązywania problemów.

     

    Zajęcia profilaktyczne realizowane przez pedagoga oraz nauczycieli podczas godzin wychowawczych.

     

    Docenianie i ocenianie wkładu pracy uczniów a nie jedynie efektu końcowego.

    Podawanie przykładów znanych i sławnych osób, których droga do sukcesu była trudna i pełna wyzwań

    Aranżowanie scenek – nauka analizy przy pomocy drzewa decyzyjnego.

    Zaprezentowanie uczniom techniki kapeluszy myślowych Edwarda de Bono

     

    WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W ZAKRESIE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM

     

    I

    Integracja działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców

    1.

     

     

     

    2.

     

     

     

     

    3.

     

     

    4.

     

     

     

     

     

     

    5.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6.

    Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz innymi aktami prawnymi szkoły.

     

    Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów.

     

    Egzekwowanie powyższych wymagań.

     

    Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.

    Badanie opinii rodziców odnośnie:

    • skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych,
    • przedmiotowych systemów oceniania.
    •  

    Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych:

    • udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczo-

    Profilaktycznego, Statutu

    Szkoły, Oceniania

    Wewnątrzszkolnego i innych dokumentów;

    • udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych;
    • współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka;
    • udział w drobnych remontach, upiększaniu klas, budynku itp.

     

    Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia.

    Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych. Uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania itp.

    Wychowawcy podczas zebrań klasowych.

     

     

    Działania pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, opracowywanie procedur i reagowanie w sytuacjach trudnych.

     

     

    Przeprowadzenie rozmów lub ankiet na zebraniach.

     

    Wychowawcy klas konsultują z rodzicami ich oczekiwania odnośnie pracy wychowawczej i profilaktycznej.

     

     

     

     

     

     

    Współpraca z Radą Rodziców.

    Spotkania indywidualne z wychowawcą, pedagogiem szkolnym.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Wywiadówki, tablica informacyjna, strona internetowa szkoły. 

     Warsztaty Umiejętności Wychowawczych prowadzonych przez psychologa szkolnego.

     

     

    IX Powinności wychowawcze

     

    1. POWINNOŚCI NAUCZYCIELA

     

    Każdy nauczyciel realizuje zadania szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i postaw, wychowania.

    Zadania wychowawcze realizowane są na wszystkich zajęciach.

    • kształcenie u ucznia postawy twórczej, myślenia refleksyjnego, rozwoju duchowego – na wszystkich lekcjach, godzinach wychowawczych, wycieczkach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych;
    • kształcenie u ucznia zdolności spostrzegania i kojarzenia, umiejętność koncentracji - na wszystkich lekcjach prowadzonych metodami aktywnymi, na zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach sportowych;
    • kształcenie u ucznia umiejętności oceny własnych zachowań, odwagi cywilnej, autentyzmu działań, otwartości i ufności - w trakcie wszystkich zajęć, godzin wychowawczych oraz w rozmowach nauczyciela z uczniem;
    • kształtowanie u ucznia wrażliwości uczuciowej, opanowania emocji, umiejętność kontaktowania się z ludźmi - na wszystkich lekcjach, w kontaktach interpersonalnych, na godzinach wychowawczych;
    • kształtowanie u ucznia sprawności fizycznej i podejmowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
    • wdrażanie ucznia do samodzielnego poszukiwania prawdy, poznawania swoich uzdolnień, rozszerzania zainteresowań, nabywania umiejętności przyswajania wiedzy i poszukiwania informacji - na wszystkich lekcjach, zwłaszcza prowadzonych metodami aktywnymi, w kołach zainteresowań, w pracy indywidualnej ucznia;
    • kształtowanie u ucznia takich cech, jak: pracowitość, rzetelność, wytrwałość, odpowiedzialność, stawianie celów i ich osiąganie, aktywność - w trakcie wszystkich zajęć, organizacji imprez szkolnych i klasowych, w działalności samorządowej uczniów;
    • wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
    • współpraca z wychowawcami klas w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych.
    • wykonywanie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP.

     

    1. POWINNOŚCI WYCHOWAWCY

     

    • realizacja treści zajęć wychowawczych i pozalekcyjnych zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i z potrzebami zespołu klasowego oraz rodziców;
    • zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów;
    • kontakt z rodzicami w zakresie rozpoznawania potrzeb, kontroli realizacji obowiązku szkolnego, pomocy w organizowaniu i realizacji imprez szkolnych i klasowych;
    • wspomaganie wychowanków w trudnych dla nich sytuacjach szkolnych i życiowych, rozwiązywanie problemów wychowawczych;
    • pomoc zespołom uczniowskim; w razie potrzeby inspirowanie i kierowanie realizacją podjętych działań;
    • koordynowania realizacji zadań zespołu pedagogicznego pracującego z klasą.

     

    Pedagog, psycholog szkolny:

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

    • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
    • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
    • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
    • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
    • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
    • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
    • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
    • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

    a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

    b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     

    1. POWINNOŚCI UCZNIÓW
    • współuczestnictwo w życiu szkoły poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego;
    • poszanowanie godności własnej i innych;
    • systematyczne uczęszczanie do szkoły;
    • sumienna praca i osiąganie jak najlepszych wyników w nauce;
    • zapoznanie się z zakresem tematyki planowanych zajęć, wymaganiami oraz osiąganymi ocenami;
    • realizacja swoich zadań obowiązkowych i konsekwentnego wykonywania zadań dobrowolnie podjętych;
    • rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach przedmiotowych i zainteresowań i w innych formach zajęć pozalekcyjnych;
    • dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych;
    • zwracanie się do nauczyciela o pomoc w sprawach szkolnych i życiowych;
    • okazywanie szacunku nauczycielom, rodzicom, innym uczniom;
    • utrzymanie porządku w swoim otoczeniu;
    • uczeń podczas zajęć lekcyjnych nie korzysta z urządzeń telekomunikacyjnych.

     

    1. POWINNOŚCI RODZICA
    • współuczestnictwo w życiu szkoły - pomoc przy realizacji zamierzeń wychowawczo-profilaktycznych i edukacyjnych;
    • zapoznanie się z dokumentami regulującymi pracę szkoły;
    • pozyskiwanie rzetelnych informacji o postępach w nauce i o zachowaniu dziecka w uzgodnionych wcześniej terminach;

     

    X Tradycje szkoły

     

                    Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszkowie jest placówką hołdującą polskim tradycjom narodowym i wartościom kultury lokalnej. Kształtuje wychowanka świadomego - wrażliwego na piękno, wzrastającego w poszanowaniu dla polskich zwyczajów i dziedzictwa narodowego. Jednocześnie kształtuje u uczniów otwartość na wielokulturowość, stawiając sobie za nadrzędny cel dbałość o kształtowanie postawy opartej na szacunku  i  tolerancji wobec wszelkiej różnorodności. Wieloletnią tradycją naszej szkoły jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej w udział w akcjach charytatywnych oraz działaniach na rzecz środowiska lokalnego.

     

    1 Obchody Dnia Patrona Szkoły

    • Dzień Patrona Szkoły – przypadający 8-ego stycznia wpisany na stałe do naszej tradycji jest czasem, gdy w wyjątkowy sposób czcimy sylwetkę i twórczość patrona naszej szkoły
    • Konkurs plastyczny "Nasz patron Kornel Makuszyński" 17 stycznia organizowany jest konkurs poświęcony twórczości patrona szkoły.

    2. Pasowanie na ucznia

    Na początku października każdego roku uczniowie klas I uroczyście przyjmowani są w poczet uczniów naszej szkoły. Dzieci z niezwykłym przejęciem powtarzają słowa przysięgi:

    Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę…”

    3. Akcje charytatywne i działalność na rzecz środowiska lokalnego

    Uczniowie szkoły uczestniczą w akcjach i imprezach organizowanych pod hasłem zbierania funduszy przeznaczonych na ważne społecznie cele. W ramach tej działalności uczą się pomagać innym ludziom, zwierzętom, środowisku naturalnemu poprzez swoją pracę i stałe zaangażowanie. W ramach działalności charytatywnej cała społeczność szkolna  angażuje się aktywnie w: 

    • koncerty: młodych talentów, zespołów młodzieżowych, zespołów tańca nowoczesnego i ludowego;
    • występy sportowców;
    • licytacje prac uczniów i otrzymanych od sponsorów przedmiotów;
    • kiermasze wyrobów kulinarnych przygotowanych przez uczniów, rodziców, pracowników szkoły;
    • loterie fantowe;
    • kwesty uliczne pod opieką dorosłych;

    W celu pogłębienia postaw prospołecznych i kształtowania empatii podjęto starania o wdrażanie dzieci do stałej działalności w środowisku lokalnym poprzez wolontariat.

    4. Sprzątanie Świata

    Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego corocznie sprzątamy nasze osiedle.

    1. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji

    16 listopada to dzień, który ożywia w szczególny sposób podkreśla wartości nadrzędne dla naszej społeczności szkolnej.

    6. . Dni otwarte

    Dni otwarte to czas, gdy rodzice mogą spotkać się z wychowawcą lub dowolnie wybranym nauczycielem w celu uzyskania informacji o zachowaniu i postępach swego dziecka w nauce.

    7. Rodzinny Dzień Wiosny

    Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele wspólnie bawią się, uczestnicząc w wielu konkursach sportowych i sprawnościowych, oglądają przygotowane przez klasy przedstawienia.

    8. Szkolny konkurs „Mam talent”

    Podczas obchodów dnia dziecka organizowany jest konkurs, w którym uczniowie wszystkich klas prezentują swoje umiejętności i zdolności.

    9. Międzyszkolny Dzień Tańca

    Tego dnia nasza szkoła zaprasza dzieci z pruszkowskich placówek oświatowych do wspólnego tańca. Dzieci prezentują swoje umiejętności taneczne.

    10. Omnibus

    Konkurs wiedzy dla uczniów z klas I-III podczas którego uczniowie rywalizują rozwiązując zadania z wszystkich płaszczyzn edukacyjnych.

    11. „Nasza Dwójka”

    To tytuł gazetki szkolnej redagowanej i wydawanej przez dzieci pod kierunkiem nauczycieli od listopada 1989 r. Można w niej znaleźć artykuły, reportaże, wywiady, aktualności, krzyżówki – wszystko to czym zainteresowane są dzieci. Młodzi twórcy, „dziennikarze”, maja tu okazję do doskonalenia pióra, prezentowania swoich opowiadań, wierszy, rysunków szerszemu gronu odbiorców.

    12. Obchody Dnia Papieskiego (16 października)

    13. Obchody Dnia Europy (9 maja)

    14. Festiwal Piosenki Patriotycznej

    15. Obchody Dnia Flagi (2 maja)

    16. Pożegnanie absolwentów - Rodzice uczniów klas VIII organizują corocznie bal na zakończenie szkoły podstawowej.

    XI Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych w szkole - załącznik

     

     

    XII Ewaluacja programu

     

    Ewaluacji dokonuje Rada Pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami i Samorządem Uczniowskim na podstawie:

    1. Obserwacji i analizy zmian w zachowaniu, postawach i działaniu uczniów prowadzonej przez nauczycieli, wychowawców i dyrekcję szkoły – w czerwcu roku szkolnego 2019/2020;
    2. Przeprowadzonych wśród uczniów i ich rodziców ankiet -  w drugiej połowie maja w roku szkolnym 2019/2020.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Katarzyna Jutkiewicz mgr Anita Baińska-Trzebińska
   • poniedziałek 8.00-18.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-14.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych