• REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

    w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela  Makuszyńskiego 

    w Pruszkowie

     

    ORGANIZACJA WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH

     

    I. Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) dyrektor szkoły/placówki opracowuje zasady regulujące organizację szkolnych wycieczek/imprez, z uwzględnieniem poniższych aktów prawnych:

     

    1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U z 2001 r., Nr 81, poz.889 ze zmianami).
    2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zmianami).
    3. Rozporządzenie  Rady Ministrów  z  dnia  6  maja  1997  roku  w  sprawie  warunków

    bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz.358).

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2002 r., Nr 6, poz. 69)

     

    1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy:
    1. wycieczki przedmiotowe i integracyjne,
    2. wycieczki  wyjazdowe,
    3. wycieczki na imprezy sportowe),
    4. wycieczki krajoznawczo – turystyczne (jednodniowe i wielodniowe),
    5. imprezy krajoznawczo – turystyczne ,
    6. wycieczki zagraniczne.
    7. Wyjazdy edukacyjno-językowe

     

    III. W dokumentacji wycieczki/imprezy winny znaleźć się :

     

    1. W przypadku wycieczki jednodniowej  karta  wycieczki  lub  imprezy z imieniem i nazwiskiem uczestników oraz z numerami telefonów do opiekunów prawnych.
    2. W przypadku wycieczki kilkudniowej: 
    1. zgody rodziców /prawnych opiekunów na uczestnictwo w wycieczce/imprezie niepełnoletnich uczniów,
    2. regulamin danej wycieczki/imprezy,
    3. program i harmonogram wycieczki/imprezy,
    4. po zakończeniu wycieczki/imprezy  nauczyciel składa  rozliczenie finansowe,
    5. w przypadku wyjazdów zagranicznych dyrektor zgłasza właściwym organom organizację wyjazdu zagranicznego .
    6. dokumentacja wycieczki zagranicznej powinna zawierać również listę uczestników oraz potwierdzenie ubezpieczenia uczestników (od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą) tzn. wskazywać nazwę firmy ubezpieczającej i numer polisy (lub kserokopię polisy).
    7. Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na

     

    IV. Zasady organizacji  wycieczek/imprez szkolnych:

     

    1. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach jednodniowych edukacyjnych nie wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych.
    2. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach i imprezach wielodniowych wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych.
    3.  Do każdej wycieczki wyznaczany jest Kierownik wycieczki i  opiekunowie.
    4. Kierownikiem wycieczki turystyczno – krajoznawczej może być nauczyciel, pełnoletni instruktor organizacji harcerskiej, a po uzyskaniu zgody dyrektora – inna pełnoletnia osoba, która ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych lub posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek lub instruktora turystyki kwalifikowanej.
    5. Kierownikiem wycieczki turystyki kwalifikowanej może być osoba z uprawnieniami przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, bądź osoba posiadająca stopień trenera, instruktora w odpowiedniej dyscyplinie sportu.
    6. Kierownik i opiekunowie są odpowiedzialni za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wycieczki lub imprezy, sprawując ciągły nadzór nad pełnym przestrzeganiem przez wszystkich uczestników wycieczki obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
    7. Kierownicy i opiekunowie wycieczek szkolnych i innych imprez turystyczno – krajoznawczych zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarno – epidemiologicznych oraz zasad korzystania z dróg publicznych i szlaków turystycznych, a także przestrzegania innych szczegółowych regulaminów oraz zarządzeń wykonawczych władz oświatowych, administracyjnych i samorządowych.
    8. Wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez turystyczno – krajoznawczych zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekuna.
    9. Kierownicy i opiekunowie muszą posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
    10. Kierownika wycieczki i opiekunów obowiązuje pełna znajomość przepisów, zachowanie pełnych warunków bezpieczeństwa dla uczestników oraz ścisłe ich przestrzeganie i egzekwowanie.
    11. Kierownik i opiekunowie wycieczki lub imprezy są zobowiązani możliwie jak najprędzej zapewnić fachową pomoc lekarską w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby uczestnika wycieczki lub imprezy poprzez wezwanie lekarza.
    12. Zalecane normy bezpieczeństwa:

     

    a. Wycieczka autokarowa:

    a. liczebność grupy - 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika); i dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc;

    b. miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie);

    c. przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia;

    d. postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach;

    • po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci;
    • obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (uczniowie nie mogą chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, śmiecić i niszczyć autokaru itd.);
    • w przypadku dokonania zniszczeń przez dzieci, rodzice ponoszą koszty naprawy.
    • Obowiązkiem opiekuna wycieczki jest zgłaszanie każdej sytuacji zagrażającej życiu uczestników wycieczki policji lub innym organom sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem.

     

    b. Wycieczka piesza:

    • Liczebność grupy 1 opiekun- 15 uczestników
    • w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu,
    • uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych;
    • w mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom;
    • w lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach;
    • opiekun powinien posiadać mapę (wskazana jest znajomość terenu);
    • przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie;

     

    1. Wycieczka w góry:
     • wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, ucznia , a także płeć uczestników – dzieci w wieku 7- 12 lat 1-3 godz. marszu, dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu;
     • na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu;
     • liczebność grupy - 1 opiekun na 10 uczestników;
     • uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości). Ekwipunek należy zabrać w plecaku;
     • wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze;
     • kolumnę otwiera i zamyka osoba dorosła;
     • na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej;
     • na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy górscy;

     

    d. Wycieczka rowerowa:

     • liczebność - 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób);
     • w przypadku kilku grup odstępy między nimi powinny wynosić co najmniej 200 metrów;
     • wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową;
     • prowadzący wycieczkę powinien jechać na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun na końcu grupy;
     • tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika;
     • odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m;
     • uczestnicy wycieczki powinni jechać jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
     • opiekun wycieczki winien posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę;
     • uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę;
     • z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu.

     

    1. Wycieczka środkami komunikacji miejskiej (autobus, WKD, PKP):
    • Liczebność grupy : na jednego opiekuna przypada 15 uczniów.
    • Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad  poruszania się komunikacją miejską.
    • Wychowawca klasy winien omówić je przed wycieczką na godzinie wychowawczej.
    • Uczestnicy wykonują polecenia kierownika wycieczki.
    • Wsiadają w grupie do autobusu, jednymi drzwiami
    • Opiekun wycieczki winien powiadomić kierowcę autobusu o grupie.
    • W przypadku poruszania się WKD lub PKP grupa powinna wsiadać do jednego wagonu.
    • W miarę możliwości opiekun wycieczki powinien powiadomić o grupie konduktora pociągu.
    • W środkach komunikacji miejskiej zabrania się hałasowania, niszczenia mienia i zaśmiecania.
    • Podczas przejazdu komunikacją miejską zabrania się przechodzenia do innych wagonów i oddalania się od opiekunów wycieczki
    • Kategorycznie zabrania się jazdy przy otwartych drzwiach pociągu lub autobusu i wychylania przez okno

     

    1. Zalecenia i przeciwwskazania dla uczestników wycieczek i imprez:

        w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,

    • opiekun wycieczki lub imprezy jest obowiązany sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego, -ponosi odpowiedzialność za uczniów od momentu wyjazdu ( z miejsca zbiórki) do powrotu ( ustalonego przed wycieczką miejsca),
    • zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi,
    • zabrania się urządzania wycieczek górskich bez udziału wykwalifikowanego przewodnika górskiego,
    • zabrania się uczestnikom dotykania przedmiotów mających połączenie z liniami wysokich napięć, manipulowania niewypałami, spożywania różnego rodzaju owoców, co do których nie ma pewności, że są jadalne,
    • przed wyruszeniem na wycieczkę należy zabrać ze sobą szkolną w pełni wyposażoną apteczkę,

        przed wyjazdem na wycieczkę opiekunowie są zobowiązani do zaznajomienia uczestników z zasadami bezpieczeństwa na jezdniach, drogach, w autokarze, statku wycieczkowym, na peronach kolejowych (przejazdy PKP), na szlakach turystycznych i górskich – szczególnie o niewyprzedzaniu przewodnika, oddalaniu się lub opóźnianiu marszu,

    • po przybyciu na miejsce noclegowe należy dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych, pomieszczeniami sanitarno – higienicznymi.

    kierownik i opiekunowie powinni zdecydowanie eliminować próby zakłócania ciszy i snu uczniów oraz dopilnować, aby nikt nie wychodził z miejsca noclegowego, zwrócić szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania

     

    pod jakąkolwiek postacią alkoholu i zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek.

    • w przypadku nieszczęśliwego wypadku należy niezwłocznie udzielić pomocy wszystkim jej potrzebującym, niezwłocznie powiadomić właściwe służby medyczne (obowiązkiem uczestników wycieczki jest nieść pomoc na szlaku wszystkim jej potrzebującym). Zawiadomić rodzinę i dyrektora szkoły.
    • w czasie trwania wycieczki rodzice (prawni opiekunowie) mogą odebrać osobiście dziecko w miejscu innym niż wyznaczone przez organizatora pod warunkiem, że nie zdezorganizuje to jej przebiegu.

     

    W czasie wszystkich wycieczek szkolnych, ze względu na bezpieczeństwo uczestników, zbiórka zawsze zaplanowana jest przed szkołą, zaś koniec wycieczki – rozejście do domów także odbywa się sprzed szkoły.

     

    W przypadku, gdy powrót z wycieczki planowany jest na późne godziny wieczorne po 22 rodzic osobiście ma obowiązek odebrać dziecko.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Katarzyna Jutkiewicz mgr Anita Baińska-Trzebińska
   • poniedziałek 8.00-18.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-14.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych