•  

    REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW UCZNIA
    W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
    W PRUSZKOWIE

    „Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania.”

    Janusz Korczak

     

    ROZDZIAŁ I
    Działalność szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

    §1

    W Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie działa wybrany przez ogół uczniów (na zasadach określonych w Regulaminie Wyborów Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia) i powołany przez Dyrektora szkoły nauczyciel pełniący funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

    §2

    1. Rzecznik funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa, niniejszy regulamin oraz własny plan pracy.
    2. Rzecznik działa na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie, Ustawy o Systemie Oświaty, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji Praw Dziecka.

    §3

    Rzecznik reprezentuje interesy wszystkich uczniów SP nr 2, stoi na straży ich praw, czuwa nad realizacją ich swobód i wolności.

    §4

    Przy wykonywaniu swojej pracy Rzecznik jest niezależny od innych organów szkolnych (niezawisłość). Ponadto stara się wykonywać swoje obowiązki sumiennie, bezstronnie, dochowując tajemnicy służbowej (tajemnica Rady Pedagogicznej).

    §5

    Wykonując swoje obowiązki Rzecznik ściśle, systematycznie współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną, Zespołem Wychowawczym, Radą Rodziców, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz z Pełnomocnikiem Rzecznika Praw Dziecka przy Kuratorium Oświaty.

     

    ROZDZIAŁ II
    Obowiązki i kompetencje Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia

    §6

    1. Do obowiązków i kompetencji Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:
    • znajomość przepisów prawa oraz regulaminów wewnątrzszkolnych (zwłaszcza w aspekcie praw ucznia);

    • systematyczne podnoszenie swojej wiedzy na temat praw dziecka, praw ucznia; • udzielanie konsultacji, porad, wskazówek merytorycznych oraz pomocy technicznej, organizacyjnej uczniom, którzy chcą dochodzić swoich praw;
    • propagowanie wśród wszystkich członków społeczności szkolnej wiedzy na temat praw ucznia, popularyzacja postanowień Konwencji Praw Dziecka i innych aktów prawnych z tego zakresu;

    • interweniowanie w razie stwierdzenia naruszenia praw ucznia na terenie SP nr 2;

    • rozpatrywanie skarg uczniów (lub ich rodziców / opiekunów prawnych) dotyczących naruszenia ich praw przez pracowników szkoły;
    • dbałość o przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli i rodziców Statutu Szkoły SP nr 2 i innych regulaminów;

    • współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia;
    • prowadzenie mediacji między nauczycielem, a uczniem lub innymi stronami konfliktu w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych;

    • występowanie w interesie indywidualnym i grupowym.

    2. Wykonując swoje zadania Rzecznik ma prawo:
    • swobodnego działania na terenie SP nr 2 w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i regulaminy wewnątrzszkolne;
    • wglądu do zgromadzonej w szkole dokumentacji i materiałów, które mogą być potrzebne do rzetelnego zbadania zgłoszonej sprawy;
    • wnioskowania do organu uchwalającego Statut SP nr 2 o dokonanie w nim zmian,
    wprowadzenie zapisów mających na celu lepsze zabezpieczenie praw uczniów;

    • odstąpienia od podjęcia interwencji i przekazania sprawy, która wykracza poza jego uprawnienia i kompetencje do rozpatrzenia przez Dyrektora SP nr 2.

    §7

    Rzecznik systematycznie dokumentuje swoją pracę (plany pracy, rejestr napływających skarg, protokoły z przebiegu mediacji, sprawozdania z podjętych działań).

    §8

    Rzecznik raz w semestrze składa Radzie Pedagogicznej i Samorządowi Uczniowskiemu sprawozdanie ze swej działalności.

    §9

    Rzecznik rozpatruje skargi złożone przez uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli i innych pracowników szkoły, które pozostają w związku z działalnością SP nr 2 oraz dotyczą naruszenia praw dziecka w SP nr 2.

    § 10

    1. Skarga do Rzecznika może być ustna lub złożona na piśmie i zawierać: imię i nazwisko osoby składającej skargę oraz opis sprawy (jasno sprecyzowane, konkretne zarzuty). Skargi nie zawierające imienia i nazwiska, pozostawia się bez rozpoznania. Ustna skarga powinna być opisana przez Rzecznika i podpisana przez wnoszącego sprawę.

    2. Jeżeli z treści skargi nie można ustalić przedmiotu sprawy, Rzecznik wzywa wnoszącego do złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
    3. Dodatkowe wyjaśnienia wnoszący składa Rzecznikowi osobiście, ustnie (do protokołu).

    4. Jeżeli wnioskodawca nie złoży w wymaganym terminie dodatkowych wyjaśnień, o których mowa w punkcie 3, jego skarga pozostaje bez rozpoznania.

    § 11

    Rozpatrując wpływające skargi Rzecznik zawsze:
    • współpracuje, współdziała z rodzicami / opiekunami prawnymi ucznia (jeśli jest to konieczne), którego prawa zostały naruszone;
    • zapoznaje się z opinią (wysłuchuje) wszystkich zainteresowanych stron sporu;

    • zasięga opinii najważniejszych organów SP nr 2 (np. Dyrektora SP nr 2, Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego, Rady Rodziców);

    • podejmuje próby mediacji pomiędzy stronami konfliktu;
    • informuje o podjętych działaniach i ich wynikach zainteresowane strony.

    § 12

    1. Jeżeli w wyniku podjętych działań wyjaśniających Rzecznik przychyli się do skargi, stwierdzając, że naruszone zostały prawa ucznia – sporządza w tej sprawie swoją opinię (na piśmie) i zobowiązuje winną stronę konfliktu do naprawienia szkody. W sytuacjach, które nie zostały rozwiązane (mimo orzecznictwa Rzecznika) Szkolny Rzecznik Praw Ucznia zwraca się do Dyrektora SP nr 2 o wydanie polecenia lub podjęcie środków zmierzających do usunięcia zaistniałych uchybień.

    2.Ostateczną decyzję dotyczącą wniesionej do Rzecznika skargi podejmuje Dyrektor SP nr 2 po uprzednim zapoznaniu się z wynikami postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Rzecznika oraz z jego opinią w tej sprawie.

    § 13

    Jeżeli rozpatrzenie sprawy wykracza poza kompetencje i uprawnienia Rzecznika, zostaje ona przez niego niezwłocznie (w terminie 14 dni od daty otrzymania skargi) przekazana do rozpoznania właściwym organom nadrzędnym. O przekazaniu skargi do rozpatrzenia innym organom rzecznik zawsze informuje wnoszącego (na piśmie lub ustnie do protokołu).

    § 14

    Od każdej decyzji Rzecznika / Dyrektora SP nr 2 podjętej w związku ze złożoną skargą wnoszący może się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 7 dni od daty uzyskania o niej wiadomości.

    ROZDZIAŁ III
    Tryb wyboru Rzecznika Praw Ucznia

    § 15

    1.Rzecznika Praw Ucznia powołuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.

    § 16

    1. Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia trwa 1 rok, do momentu powołania następcy.
    2. Funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia można sprawować bez ograniczeń kadencyjnych.

    § 17

    Nauczyciel pełniący funkcję Rzecznika praw ucznia może zostać w każdym momencie odwołany z tego stanowiska przez Dyrektora SP nr 2:
    • na swój własny wniosek - jeżeli stwierdzi, iż zachodzą poważne okoliczności, które sprawiają, że nie może, lub nie powinien dalej sprawować tej funkcji (np. zły stan zdrowia, zmiana wymiaru zatrudnienia, powody osobiste);
    • na pisemny wniosek złożony do Dyrektora SP nr 2 przez podstawowe organy szkolne (Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski).

    Opracowanie: Beata Stosio

                            Bożena Kowalczyk

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Katarzyna Jutkiewicz mgr Anita Baińska-Trzebińska
   • poniedziałek 8.00-18.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-14.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych