• Regulamin Biblioteki

   Pracownicy biblioteki szkolnej mgr Beata Stosio i mgr Artur Różycki zapraszają
  •  

    

    

   REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

   SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

   W PRUSZKOWIE

    

   Regulamin pracy  Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie, obok Statutu Szkoły oraz zasad korzystania z biblioteki szkolnej, jest najważniejszym dokumentem określającym jej funkcję, cele i zasady działania.

    

   Spis rozdziałów:

   Rozdział I Zagadnienia ogólne.

   Rozdział II Organizacja biblioteki.

   Rozdział III Funkcje biblioteki szkolnej.

   Rozdział IV Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza.

   Rozdział V Prawa i obowiązki czytelników.

    

   Rozdział I.  Zagadnienia ogólne

   § 1

   Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie , w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów.

   § 2

   Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do:

   - realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów, innych pracowników szkoły i rodziców,

   - realizacji codziennych zadań dydaktyczno-wychowawczych i pracy twórczej, Ø wspierania doskonalenia zawodowego i rozwijania warsztatu pracy nauczycieli,

   - popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

   - uczestniczenia  w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

   § 3

   Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:

   - uczniowie z wszystkich klas na podstawie zapisów w dzienniku klasowym,

   - nauczyciele i pracownicy szkoły,

   - rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego,

   - inne osoby  tylko w czytelni.

   Rozdział II. Organizacja biblioteki

   § 1

    Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia:

   - obsadę personelu zgodnie z obowiązującymi normami, standardami i kwalifikacjami, zatwierdza przydziały czynności nauczycieli bibliotekarzy,

   - zapewnia zastępstwo za nieobecnego w pracy bibliotekarza,

    - zapewnia odpowiednie pomieszczenia z wyposażeniem (wypożyczalnię wraz z magazynem i czytelnię),

   - zapewnia  prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

   - gwarantuje środki finansowe na działalność biblioteki,

   - kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów biblioteki,

   - zarządza przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych oraz odpowiada za protokolarne przekazanie biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika,

   - zatwierdza plan pracy biblioteki,

   - nadzoruje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w wykorzystywaniu zbiorów bibliotecznych,

   - monitoruje realizację działań edukacyjnych biblioteki, hospituje i ocenia pracę biblioteki.

   § 2

   Do obowiązków Rady Pedagogiczna należy:

   - zatwierdzanie rocznego planu pracy biblioteki pozwalającego na realizację jej zadań dydaktyczno-wychowawczych,

   - opiniowanie i zatwierdzanie projektu regulaminu biblioteki,

   - opiniowanie i zatwierdzanie projektów innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza,

   - analizowanie stanu czytelnictwa na podstawie sprawozdań nauczyciela bibliotekarza.

   § 3

   Do obowiązków nauczycieli i wychowawców należy:

   - współpraca z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb oraz zainteresowań czytelniczych uczniów,

    - współuczestniczenie w realizacji lekcji bibliotecznych oraz edukacji czytelniczej uczniów,

    - współudział w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

   - znajomość zbiorów biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu,

   - zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,

   - pomoc w uzupełnianiu zbiorów i w selekcji zbiorów,

   - współudział w zakresie przestrzegania postanowień regulaminu biblioteki (np. pomoc w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zagubione lub zniszczone).

   § 4

   Lokal biblioteki składa z wypożyczalni, czytelnia i magazynu.

   Pomieszczenia biblioteki umożliwią:

   - gromadzenie, ewidencjonowanie i opracowanie zbiorów,

   - opracowywanie sposobów korzystania ze zbiorów w czytelni i ich wypożyczania,

   - korzystanie z księgozbioru w kąciku czytelniczym i wypożyczenie poza bibliotekę,

   - prowadzenie zajęć dydaktycznych (m. in. zajęć z przysposobienia bibliotecznego).

    Biblioteka szkolna posiada komputer  z oprogramowaniem Librus e-biblio oraz stały dostęp do Internetu. Komputeryzacja biblioteki pozwala na udostępnianie informacji za pomocą automatycznych systemów wyszukiwawczych oraz komputerową obsługę czytelników.

   § 5

    Biblioteka szkolna jest miejscem gromadzenia następującego rodzaju zbiorów:

   - wydawnictwa informacyjne i albumowe,

    - programy i podręczniki,

   - lektury do języka polskiego i innych przedmiotów,

   - lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,

   - wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,

   - beletrystyka dla dzieci i młodzieży,

   - wydawnictwa z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,

   - czasopisma dla dzieci i młodzieży, pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,

   - podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno – wychowawczej,

   - przepisy oświatowe i  wewnątrzszkolne,

   - wydawnictwa związane z regionem,

   - wybrane dokumenty audiowizualne.

   Strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkoły, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne czynniki środowiskowe, lokalne i regionalne.

    Rozmieszczenie zbiorów  opiera się o klasyfikację UKD i układ alfabetyczny. Wyłączone zostały z księgozbioru lektury obowiązkowe (współczesne i wcześniej obowiązujące, nowości, biblioteczka dla nauczycieli).

    Prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni,  wypożyczane do pracowni na zajęcia lub do domu.

   § 6

   Pracownicy biblioteki:

   - w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi, odrębnymi przepisami,

   - zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy określone są w zakresach ich obowiązków na podstawie planu pracy biblioteki,

   - pracownicy biblioteki odpowiadają za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki.

   § 7

   Finansowanie wydatków biblioteki:

   - podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły,

   - planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły,

   -  działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców, biblioteka może zdobyć środki finansowe (jednak nie kosztem realizacji podstawowych zadań).

   § 8

   Czas pracy biblioteki:

   - biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,

    - dni i godziny udostępniania ustalane są w zależności od liczby pracowników biblioteki,

   - czas udostępniania powinien wynosić 2/3 czasu pracy nauczyciela bibliotekarza przy obsadzie wieloosobowej - biblioteka szkolna jest czynna codziennie, przy obsadzie 1 osobowej - biblioteka szkolna jest czynna dla uczniów codziennie, za wyjątkiem czwartku,

   - czas otwarcia biblioteki jest ustalony w porozumieniu z dyrekcją i wynosi do 8 godzin dziennie, w trakcie zajęć szkolnych i podczas wszystkich przerw śródlekcyjnych.

   - godziny udostępniania ustala się uwzględniając zmianowość nauczania w szkole,

   - okres udostępniania zostaje ograniczony w czasie przeprowadzania skontrum, wydawania podręczników z dotacji celowej oraz w sytuacjach nadzwyczajnych za zgodą dyrektora szkoły,

    

   Rozdział III. Funkcje biblioteki szkolnej

   & 1

   Biblioteka ma za zadanie zaspakajać zgłaszane przez czytelników potrzeby czytelnicze i informacyjne.

   Biblioteka pełni funkcję kulturalno-rekreacyjną poprzez:

   - uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego,

   - pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych,

   - gromadzenie materiałów dotyczących życia kulturalnego i społecznego,

   - gromadzenie i udostępnianie zbiorów dotyczących regionu i miasta,

   - współpracę z innymi bibliotekami (m.in. Miejską Biblioteką Publiczną i innymi bibliotekami szkolnymi) oraz pobliskimi ośrodkami kultury w zakresie organizowania różnorodnych imprez dla uczniów i środowiska lokalnego.

    

   Rozdział IV Zadania, obowiązki i uprawnienia nauczyciela bibliotekarza

   § 1

   Nauczyciel bibliotekarz koordynuje pracę pedagogiczną biblioteki poprzez:

   - udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni oraz do pracowni, klas i świetlicy szkolnej

   - wdrażanie do poszanowania książki,

   - prowadzenie różnorodnych form działalności informacyjnej i wizualnej dotyczącej pracy biblioteki oraz jej zbiorów i czytelnictwa,

   - dostosowanie form i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów,

   - udzielanie informacji bibliotecznych oraz bibliograficznych,

   - udzielanie porad w doborze literatury oraz prowadzenie rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych książek i odbioru innych mediów,

   - inspirowanie kultury czytelniczej uczniów poprzez rozbudzanie i rozwijanie ich indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań czytelniczych (np. poprzez konkursy, kiermasze),

   - organizowanie okolicznościowych wystaw, prelekcji, spotkań z pisarzami i twórcami,

   - przygotowanie do wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji,  oraz do samokształcenia uczniów,

   - pomoc uczniom w przygotowywaniu się do konkursów, olimpiad przedmiotowych i sprawdzianów np. poprzez dobór literatury,

   - udostępnia uczniom miejsca w czytelni na odrabianie lekcji, prowadzenie lekcji bibliotecznych, okolicznościowych w celu promowania przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

   § 2

   Nauczyciel bibliotekarz koordynuje pracę organizacyjno-techniczną biblioteki poprzez:

   - gromadzenie zbiorów  zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami,

   - dobrą znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,

   - organizację udostępniania zbiorów,

   - odpowiedzialność za stan i wykorzystywanie zbiorów oraz ewidencję zbiorów,  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

   - organizację warsztatu informacyjnego,

   - planowanie pracy biblioteki oraz składanie rocznego sprawozdania zawierającego ocenę stanu czytelnictwa,

   - prowadzenie statystyki wypożyczeń,

   - dbałość o wyposażenie i estetykę biblioteki,

   - selekcję zbiorów, czyli materiałów zbędnych i zniszczonych,

   - prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

   - współpracę z dyrekcją szkoły w zakresie unowocześniania bazy dydaktycznej,

   - zabieganie o środki finansowe celem uzupełniania zbiorów, zakupu pomocy i innych materiałów,

   - uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością.

   § 3

   Obowiązki i uprawnienia nauczyciela bibliotekarza wynikające z realizacji zadań programowych szkoły.

    Współpracy z innymi nauczycielami:

   - udzielenie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym poprzez wyszukiwanie literatury metodycznej,

   - współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami kół zainteresowań w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, m. in. poprzez dostarczanie źródeł i opracowań na lekcje, zajęcia poza lekcyjne oraz szkolenia, itp.,

   - współpraca w poznawaniu uczniów i ich preferencji czytelniczych,

   - gromadzenie scenariuszy imprez i uroczystości na potrzeby nauczycieli, 

    - współpraca w organizacji imprez szkolnych, konkursów i olimpiad,

   - prezentacje nowości wydawniczych.

   Współpraca z rodzicami:

   - udostępnianie rodzicom uczniów literatury i innych materiałów z zakresu wychowania w rodzinie, przezwyciężania kłopotów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych,  beletrystyki.

   - udzielanie informacji dotyczących czytelnictwa ich dzieci i współpracy w poznawaniu ich preferencji czytelniczych.

    

   Współpraca z aktywem bibliotecznym:

   - tworzenie i organizacja pracy zespołu uczniów, którego zadaniem jest pomoc w pracach bibliotecznych,

   - organizowanie imprez dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego,

   -  organizowanie różnego rodzaju imprez lub  wycieczek do innych bibliotek,

   - uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

   Samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczyciela bibliotekarza:

   - udział w konferencjach, spotkaniach metodycznych i formach doskonalenia zawodowego,

   - uczestniczenie w pracach zespołów samokształceniowych,

   - czytanie literatury przedmiotowej,

   -  modernizacja pracy biblioteki, doskonalenie warsztatu pracy lub realizację zadań wynikających z awansu zawodowego.

    

   Rozdział V. Prawa i obowiązki czytelników

   Zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni oraz prawa i obowiązki czytelników wobec biblioteki zostały określone w załączniku nr 1.

   Zasady_korzystania_z__biblioteki.pdf

   Regulamin_wypozyczania_podrecznikow.pdf

   •  
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Anita Baińska-Trzebińska mgr Mateusz Bąkowski mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • poniedziałek 8.00-16.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-16.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych