•  

    REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

    PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PRUSZKOWIE im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

     

    1.  Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7.00-17.30 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
    2. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/ prawnych opiekunów.
    3. Opieką zostają objęte również dzieci nie uczęszczające na lekcje religii i basen oraz uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela/
    4. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów przez wypełnienie KARTY ZAPISU dziecka do świetlicy i złożenia jej w terminie 31 maja każdego roku.
    5. Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonuje Komisja Opiekuńcza złożona z nauczycieli świetlicy, pedagoga szkolnego oraz wychowawców klas 0-III.
    6. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe tworzą grupy wychowawcze, które nie powinny przekraczać 25 wychowanków pod opieką jednego wychowawcy.
    7. Świetlica wymaga pisemnego oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko (ww. oświadczenie należy wypełnić do 1 września każdego roku i przekazać nauczycielowi świetlicy)
    8. Nie dopuszcza się informowania telefonicznego nauczyciela świetlicy o zmianach dotyczących sposobu odbioru dziecka ze świetlicy.
    9. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej są przyprowadzani i odbierani po zgłoszeniu przez wideodomofon lub osobiście przez osoby upoważnione.
    10. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, czy zachowanie agresywne.
    11.  Po zakończeniu zajęć świetlicowych w razie nieodebrania ucznia po godzinie 17:30 oraz braku kontaktu z jego rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecko może być przekazane policji.
    12. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej przed lub po lekcjach. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 7.00 oraz po godz. 17.30.
    13.  Wychowawcy klas oraz nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązani są do zabierania i odprowadzania dzieci przed i po zajęciach do świetlicy.
    14.  Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do aktualizacji danych swoich dzieci.
    15.  Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
    16.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez dzieci przedmioty wartościowe tj. telefony komórkowe, drogie zabawki, pieniądze itd.
    17.  W czasie przebywania w świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego.
    18. W świetlicy, podobnie jak na terenie szkoły, przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
    19.  W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy rodzice nie przestrzegają regulaminu świetlicy dziecko nie będzie objęte opieką świetlicową.

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Katarzyna Jutkiewicz mgr Anita Baińska-Trzebińska
   • poniedziałek 8.00-18.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-14.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych