•  


    PROCEDURY COVID19

    Procedura bezpiecznego korzystania z pomieszczenia
    do spożywania posiłków .

     

    • Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania przez nie posiłków odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu została powierzona opieka nad grupą.
    • Spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
    • Dzieci mogą spożywać posiłki tylko w swoich grupach.
    • W miejscu wyznaczonym do spożywania posiłków może przebywać tylko jedna grupa.
    • Przed posiłkiem nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by dzieci dokładnie umyły ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe nauczyciel powinien zdezynfekować ręce dzieci i swoje płynem lub żelem na bazie alkoholu.
    • W sali nauczyciel pilnuje, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i nie wstawały od stolików.
    • Posiłki dzieciom podaje jedna osoba z zastosowaniem ustalonej w placówce formy zabezpieczenia (np. jednorazowe rękawiczki, maseczka).
    • Posiłki zapewnia wytypowana przez organizatora Lata w mieście firma cateringowa spełniająca obowiązujące normy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
    • Posiłki podawane są dzieciom w atestowanych,  plastikowych pojemnikach.
    • Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, otwiera okna i wietrzy pomieszczenie.

     

    Procedura dotycząca utrzymywania czystości w szkole

     

    • Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 
    • Za utrzymanie czystości w szkole odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne.
    • Dyrektor szkoły zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
    • Dyrektor szkoły codziennie monitoruje prace porządkowe, zwracając w szczególności uwagę na utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, mycia i dezynfekowania powierzchni dotykowych w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.
    • Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
    • Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:
    • biurka,
    • drzwi,
    • poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,
    • klamki,
    • włączniki światła,
    • poręcze i uchwyty,
    • używane prze dzieci zabawki lub inne przedmioty, z których korzystają podczas nauki i zabawy.
    • Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta.
    • Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać maski i okularów ochronnych w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, WC). To może doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa.
    • Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:
    • usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją,
    • użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany),
    • naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając,
    • przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicie wirusów).
    • W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stołów, należy przetrzeć je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji, a przetarciem.
    • Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, bo czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
    • Z wyznaczonych, stałych sal przydzielonych grupom należy w pierwszej kolejności usunąć wszystkie przedmioty, sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne, których nie można skutecznie dezynfekować, we współpracy z nauczycielem pracującym w danej sali.
    • Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:
    • umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,
    • zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,
    • Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali jest uprawniony do sprawdzenia, każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi, czy:
    • sala została posprzątana i wywietrzona,
    • znajdujący się w niej sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowane.
    • Nauczyciel może zwrócić się o przeprowadzenie dodatkowej dezynfekcji zabawek, którymi bawiły się dzieci i sprzętu w sali w czasie pobytu z grupą w stołówce lub na placu zabaw.

     

    Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka

     

    • Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych opiece  szkoły odpowiadają nauczyciele grupy, do których dzieci zostały przydzielone.
    • Przez cały czas pobytu dzieci w szkole nauczyciel powinien skupiać swoją uwagę na dzieciach i obserwować ich zachowanie. 
    • W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych nauczyciel ma obowiązek powiadomić Dyrektora szkoły.
    • Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji - zadzwoni pod wskazany numer  telefonu.
    • Po nawiązania kontaktu z rodzicami zobowiązani są przybyć do szkoły tak szybko jak to możliwe i przejąć opiekę nad dzieckiem.
    • W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem powinni zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza.  Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie skontaktować się z Sanepidem.
    • W sytuacji, gdy przyjazd rodziców do szkoły się opóźnia, a pojawia się zagrożenie związane z pogorszaniem się stanu zdrowia dziecka, Dyrektor powinien sprowadzić fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112,  przed przyjazdem rodziców.
    • Jeśli to możliwe powinien natychmiast powiadomić rodziców o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka i podjętych działaniach.

     

    Procedura korzystania z istniejącego na terenie szkoły placu zabaw

     

    • Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela.
    • W czasie pobytu dzieci na placu szkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.
    • Wyjście grup na plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
    • Zakazane jest przebywanie na placu zabaw więcej niż jednej grupy. Dzieci z poszczególnych grup nie mogą się mieszać.
    • Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny urządzeń znajdujących się na placu zabaw, pracownik odpowiedzialny za jej przeprowadzenie (konserwator) dokonuje jednocześnie dezynfekcji urządzeń.
    • W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, zostaje on oznaczony taśmą i wyłączony z używania. O braku możliwości wychodzenia na plac zabaw w danym dniu Dyrektor powiadamia wszystkich nauczycieli grup.
    • Zabrania się wychodzenia z dziećmi na zabezpieczony plac zabaw.
    • Przed wejściem z dziećmi na plac zabaw nauczyciel powinien:
    • upewnić się czy urządzenia znajdujące się na placu zabaw zostały zdezynfekowane w tym dniu,
    • upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw znajduje się już w budynku szkolnym, grupy wychodzące na plac nie mogą kontaktować się ze sobą.
    • przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw,
    • zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór dzieci,
    • polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się za ręce,
    • w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci.
    • Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw bez opieki.
    • Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się do ogrodzenia i rozmawianie z przygodnymi osobami, znalezienia na placu przedmiotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi (np. skrawki materiałów opatrunkowych).
    • Podczas pobytu na placu dzieci mogą skorzystać z toalety znajdującej się w szkole tylko pod opieką osoby dorosłej, która dopilnuje, by dziecko po pobycie w toalecie umyło ręce.
    • Podczas zabaw na placu wszystkie furtki i bramy wjazdowe powinny być zamknięte. 
    • Dzieci wracają do budynku jedno za drugim prowadzone przez nauczyciela.
    • Po powrocie z zajęć dzieci zdejmują wierzchnie okrycia i udają się do łazienki, żeby umyć ręce. Dopiero po wykonaniu czynności higienicznych przechodzą do sal. 

     

    Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

     

    • Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być dziecko i pracownik szkoły, u którego występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy kaszel, ból mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 380C. U dzieci objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.
    • W celu uchronienia innych dzieci i pracowników przed zakażeniem osoby podejrzane o zakażenie COVID-19 powinny być izolowane w wyznaczonym i odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu szkolnym.
    • Dzieci i osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji do dalszego postępowania, w zależności od objawów po kontakcie ze służbami sanitarnymi.
    • W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 dziecka lub pracownika szkoły do dyspozycji nauczycieli i pracowników w sekretariacie i na tablicach ogłoszeń znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
    • Do przestrzegania procedury zobowiązani są:
    • Dyrektor szkoły,
    • wszyscy pracownicy placówki,
    • rodzice/ opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły.

     

    • W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela lub innego pracownika placówki:
    • Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:
    • osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,
    • jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną 
    • do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób pracujących w przedszkolu,
    • powiadomić Dyrektora szkoły o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach lub powiadomić Dyrektora o swoim podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli osoba ta nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki.
    • Dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja lub szpital.
    • W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym Dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
    • Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego szkołę.
    • W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad grupą przejmuje inna osoba wskazana przez Dyrektora np. pedagog lub psycholog.
    • W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny opiekę nad grupą przejmuje inny nauczyciel.
    • W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dziecka:
    • Nauczyciel opiekujący się grupą natychmiast powiadamia Dyrektora szkoły o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach.
    • Dyrektor wyznacza pracownika placówki i kieruje go do grupy, w której przebywa dziecko.
    • Osoba wyznaczona przez Dyrektora bezzwłocznie zaprowadza dziecko do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację.
    • Nauczyciel grupy pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo.
    • Osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę (jeśli ma więcej niż 4 lata) i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwołania.
    • Dyrektor szkoły:
    • w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania,
    • w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka będącego pod opieką szkoły. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania.
    • w przypadku nasilających się objawów Dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 112. 
    • Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach oraz informuje o podjętych działaniach.
    • Po przyjeździe rodziców do placówki opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:
    • zawożą dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym, jeśli gorączka powyżej 38 0C z kaszel czy duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym, 
    • w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują stan jego zdrowia obserwując dziecko, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem ponownie, bezzwłocznie kontaktują się z Sanepidem, informując, jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują (może być konieczna będzie izolacja w szpitalu i przeprowadzenie diagnostyki w kierunku koronawirusa).
    • W sytuacji podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej u dziecka lub pracownika zalecany okres izolacji wskazuje lekarz. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek, zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zastosowania się do wydanych nakazów i wskazań leczniczych.
    • Pracownicy szkoły i rodzice sprawujący pieczę nad chorym lub podejrzanym o chorobę zakaźną dzieckiem zobowiązani są do szczególnego sposobu postępowania zapobiegającego szerzeniu się zachorowań na COVID-19. Za nieprzestrzeganie wskazań leczniczych i wypełnienie określonych przepisami obowiązków ponoszą osobiście odpowiedzialność. Niedopełnienie ich jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny albo karze nagany.
    • W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym Dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
    • Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
    • Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji oraz wspólnie z Prezydentem miasta  może podjąć decyzję o konieczności usunięcia i unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego w sprawie. Dekontaminacja (dezynfekcja wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga zamknięcia szkoły na jeden dzień.   
    • Decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie dzieckiem lub pracownikiem placówki powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły.

     

    Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły w czasie epidemii COVID-19

     

    • Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły w czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice i opiekunowie.
    • Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice.
    • Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z placówki muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich. W czasie epidemii rodzice powinni wskazać jedną osobę stale przyprowadzającą i odbierającą dziecko ze szkoły.
    • Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60 roku życia ani starszego rodzeństwa.
    • Dyrektor szkoły może, w porozumieniu z rodzicami, wyznaczyć godziny (od…do…), w których poszczególni rodzice będą przyprowadzać i odbierać dziecko ze szkoły, by zapobiec przebywaniu w pomieszaniu zbyt dużej liczby osób.
    • Rodzice lub upoważniona przez nich osoba zobowiązane są  przyprowadzać i odbierać dziecko ze szkoły w czasie zgodnym z ustalonym i zaakceptowanym przez nich wcześniej harmonogramem.
    • Dyrektor szkoły wyznaczy pomieszczenie (np. niewykorzystywaną szatnię lub inne wolne pomieszczenie), w którym rodzice przekazują dziecko pod opiekę nauczyciela lub odbierają dziecko ze szkoły.
    • Dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, wprowadza obowiązek mierzenia temperatury wszystkim przychodzącym dzieciom. Jeśli dziecko będzie miało temperaturę nie zostaje przyjęte do  placówki.
    • W wyznaczonym pomieszczeniu w jednym czasie nie może przebywać więcej niż 2 rodziców z dziećmi oraz pracownik  pełniący tam dyżur.
    • Rodzice osobiście powierzają dziecko pracownikowi dyżurującemu, bez wchodzenia do sal. Dzieci do  wyznaczonej dla każdej grupy sali odprowadza pracownik szkoły.
    • W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do placówki różnych przedmiotów.
    • Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z placówki powinny być wykonywane sprawnie i szybko.
    • Osoby odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są opuścić teren placówki niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki.
    • Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do szkoły tylko dzieci zdrowe.
    • Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie przyprowadzać dziecka do szkoły, jeśli pojawiły się objawy chorobowe stwarzające podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne złe samopoczucie).
    • Rodzice nie mogą przyprowadzać do placówki dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
    • W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole wszystkim dzieciom, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia do placówki dziecka, u którego widać objawy infekcji.
    • Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada pracownik dyżurujący.
    • Od momentu wejścia dziecka do sali pełną odpowiedzialność za nie ponosi nauczyciel opiekujący się grupą.
    • Nauczyciele zobowiązani są sprawować opiekę nad dziećmi od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej przez nich osobie.
    • Nauczyciele opiekujący się dziećmi muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przebywania w budynku.
    • Dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia codziennie temperatury wszystkim dzieciom o wyznaczonej godzinie. Jeśli dziecko będzie miało temperaturę powyżej 37,5 stopnia, rodzice muszą je odebrać ze szkoły.
    • Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do szkoły, jeśli przedłożą informację od lekarza potwierdzającą zakończenie leczenia, stwierdzającą, że dziecko jest zdrowe i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych dzieci i pracowników szkoły.
    • W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
    • W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem i skierowania dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym Dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

     

    Procedura stosowania zasad higieny przez dzieci

     

    • Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, z których korzystają. Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialna jest woźna.
    • Nauczyciel w pracy z dziećmi zobowiązany jest stosować środki ochronne przeciwko koronawirusowi oraz przestrzegać zasad higieny, by dzieci uczyły się przez obserwację dobrego przykładu.
    • Nauczyciel jest odpowiedzialny za stosowanie podstawowych zasad zapobiegawczych przez dzieci, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem.
    • Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny, zaczynając każdy dzień pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinien zwróć ich uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
    • Pod kierunkiem nauczyciela dzieci powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie:
    • przed jedzeniem,
    • po skorzystaniu z toalety,
    • po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,
    • po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać zanieczyszczone koronawirusem (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub chorować bezobjawowo),
    • po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
    • Mycie rąk powinno być tak zorganizowane, by przy każdej umywalce znajdowało się tylko jedno dziecko.
    • W razie potrzeby nauczyciel powinien zademonstrować dzieciom jak poprawnie należy myć ręce, żeby usunąć z nich wirusa.
    • Nauczyciel powinien zwracać uwagę, jak zachowują się dzieci podczas kaszlu i kichania. W razie niewłaściwego zachowania sprzyjającego rozprzestrzenianiu się wirusa należy pokazać dzieciom, w jaki sposób usta i nos zakrywać zgiętym łokciem. Użyta podczas kichania lub kaszlu chusteczka higieniczna powinna być jak najszybciej wyrzucona do zamkniętego kosza a ręce umyte wodą i mydłem.
    • Dzieciom, które kaszlą i kichają należy zorganizować zabawę w bezpiecznej odległości od innych dzieci.

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Katarzyna Jutkiewicz mgr Anita Baińska-Trzebińska
   • poniedziałek 8.00-18.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-14.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych