•  

    REGULAMIN_PRZYZNAWANIA_PUNKTOW.pdf

    DZIENNICZEK.pdf

     

    Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

    przy Szkole Podstawowej nr 2 im. K.Makuszyńskiego

    w Pruszkowie

     

    Postanowienia ogólne

    1.  Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych.

    2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.

    3. Szkolny Klub Wolontariatu to inicjatywa uczniów, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

    Cele i działania

    1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

    2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

    3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

    4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

    5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

    6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

    7. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów.

     

    8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

    9. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym lub akcyjnym.

    Prawa wolontariusza

    1. Do Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą należeć uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 2

    w Pruszkowie.

    2. Członkowie  Szkolnego Klubu Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.

    3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

    4. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

    5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.

    6. Każdy może przystąpić do klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.

    7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

     

     

     

    Obowiązki wolontariusza

    1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać Porozumienie o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych oraz Regulamin pracy wolontariusza.

    2. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu u systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.

    3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

    4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

    5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

    6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

    7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu pracy wolontariusza.

    Nagradzanie wolontariuszy

    1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

    a) wyrażenie uznania słownego, dyplom,

    b) pochwałę na forum szkoły,

    c) list gratulacyjny do rodziców/opiekunów

    2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

    Rezygnacja z pracy w wolontariacie

    1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.

    2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie Opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Katarzyna Jutkiewicz mgr Anita Baińska-Trzebińska
   • poniedziałek 8.00-18.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-14.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych