•  

    PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENI

    Szkoły  Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie

     

    Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych i kryzysowych są  zgodne z przepisami prawnymi:

     

    • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015 poz. 1249 ze zmianą z dnia 22 stycznia 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 214)
    • Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ – stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z  ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz  ze wskazaniem przepisów i  odpowiedzialności.
    • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
     (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773 ze zmianami).
    • Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości
     i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami).
    • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.oprzeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 i 1458ze zmianami).4.Ustawa z dnia 7września 1991r.osystemieoświaty(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985i 2169oraz z 2017 r. poz. 60, 949i 1292ze zmianami).5.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949 ze zmianami)
    • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. z 2017 r. poz. 882 ze zmianami).
    • RozporządzenieMinistraEdukacjiNarodowejzdnia30kwietnia2013r.wsprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 oraz z 2017 r. poz. 1643 ze zmianami).
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18  sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U.poz.1249).

     

    Do podstawowych obowiązków wszystkich nauczycieli i wychowawców - bez względu na pełnioną funkcję, staż pracy zawodowej czy wymiar zatrudnienia - należy:

     

    1. Bezwzględne reagowanie na każdą sytuację niosącą ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia ucznia oraz na każdy zaistniały przejaw jego negatywnego, ryzykownego  zachowania – to wynika z Ustawy Prawo Oświatowe i Karta Nauczyciela.
    2. Reagowanie to ma być adekwatne do zaistniałego zdarzenia i zgodne z przyjętymi w szkole procedurami, opracowanymi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa - to wynika z Ustawy Prawo Oświatowe i Karta Nauczyciela.

     

    1. Bezwzględne informowanie - o każdym zaistniałym zdarzeniu oraz wdrożonej przez siebie procedurze - to wynika z Ustawy Oświatowej oraz Konstytucji RP i Kodeksu Cywilnego i Opiekuńczego:
    • dyrektora szkoły
    • rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, którego zdarzenie dotyczy, zarówno będącego ofiarą zdarzenia, jak jego sprawcą
    • innych nauczycieli, np. wychowawcę klasy, pedagoga, psychologa, o których mowa jest w danej procedurze w związku z ich zawodowymi obowiązkami. (podjęcie psychologicznej interwencji kryzysowej, współpraca z rodzicami, spisanie kontraktu z uczniem i monitorowanie jego realizacji, udzielenie krótko lub długoterminowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, itd.)

     

    1. Bezwzględne i jak najszybsze powiadamianie Policji w sytuacji podejrzenia popełnienia czynu karalnego i przestępstwa – ten obowiązek ma każdy nauczyciel bez względu na to czy jest przedmiotowcem, wychowawcą klasy, pedagogiem czy psychologiem szkolnym, nie tylko dyrektor placówki.

     

     Wszyscy nauczyciele mają obowiązek znać numer telefonu alarmowego i posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

     

     

    Procedury postępowania w przypadku zakłócania przez ucznia toku lekcji


    W przypadku, gdy uczeń nie przestrzega zasad dobrego i kulturalnego zachowania na lekcjach nauczyciel podejmuje następujące działania:


    1. Zwrócenie uwagi uczniowi i prośba o zdyscyplinowanie się.

    2. W przypadku ponownego naruszenia porządku lekcji, nauczyciel obowiązkowo wpisuje uwagę z odhaczeniem publiczna, aby rodzic miał  wgląd w sytuację.

    3. Przy ponownym naruszeniu porządku lekcji (głośne rozmowy, przeszkadzanie, śmiech, używanie telefonu komórkowego i inne zachowania naruszające porządek i uniemożliwiające prowadzenie lekcji) nauczyciel wzywa telefonicznie (służbowy telefon w pracowni) pedagoga lub psychologa szkolnego.

    4. W przypadku niemożności przyjścia któregoś z nich, powiadamiany jest dyrektor szkoły.

    5. Przy braku poprawy uczeń zabierany jest z lekcji do gabinetu psychologa/pedagoga lub dyrektora szkoły i powiadamiany jest o zdarzeniu rodzic.

    6. Po rozmowie z dyrektorem/pedagogiem lub psychologiem szkolnym uczeń wraca na lekcje.

    7. W sytuacji, gdy zachowanie  ucznia się powtarza jest on ponownie  odprowadzany do gabinetu dyrektora/ psychologa lub pedagoga szkolnego powiadamiany jest rodzić, który musi się stawić w szkole.


    8. W skrajnych przypadkach związanych z niewłaściwym zachowaniem ucznia stosowane są kary przewidziane w Statucie Szkoły (upomnienie, nagana wychowawcy lub nagana dyrektora szkoły)

    9. Uczeń zgodnie ze Statutem Szkoły i Uchwałą Rady Pedagogicznej ma zabronione używanie telefonu komórkowego podczas całego pobytu w szkole tj. podczas lekcji oraz przerw międzylekcyjnych.

    10. Uczeń może skontaktować się z rodzicem, tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela.

    11. Bójki, wyzwiska, złe odnoszenie się do nauczyciela lub koleżanek skutkuje natychmiastowym wydaniem nagany dyrektora szkoły i obniżeniem oceny z zachowania na semestr do oceny nieodpowiedniej.

    12. Ponowne uzyskanie nagany dyrektora skutkuje ocena naganną z zachowania na semestr.

    13. Uczeń, który uzyskał naganę dyrektora szkoły ma zakaz uczestniczenia w wycieczkach klasowych, wyjściach do kina, zawodach, dyskotekach oraz innych imprezach szkolnych na okres jednego semestru.

    14. Nauczyciel, na którego przedmiocie podczas lekcji, uczeń naruszy dyscyplinę, może wziąć go do odpowiedzi i zapytać z bieżącego materiału, który był właśnie omawiany na lekcji.

    15. Nauczyciel może zadać uczniowi przeszkadzającemu w lekcji dodatkową pracę domową.

    16. Każdy uczeń ma obowiązek odrabiać prace domowe.

    17. Nauczyciel nie może karać zbiorowo uczniów za złe zachowanie jednego.

    18. Każdy uczeń osobno ponosi odpowiedzialność za swoje czyny.

     

    Procedura używania przez uczniów telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych

         

    Każda szkoła ma prawo samodzielnie regulować zasady korzystania z telefonów komórkowych. Artykuł 99 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe nie tylko daje taką możliwość od 1 września 2017r., ale wręcz nakłada na szkołę konieczność określenia w swoim statucie obowiązków uczniów w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki.  

     

    W szkole obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów  z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych. Urządzenia te muszą być wyłączone lub wyciszone i  schowane.

    W szczególnych sytuacjach, nauczyciel może udzielić zgody na skorzystanie przez ucznia z telefonu komórkowego podczas zajęć. 

     

    1. Posiadanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły i w trakcie zajęć edukacyjnych odbywa się na własna odpowiedzialność ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych)
    2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za uszkodzenie lub utratę sprzętu elektronicznego
    3. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych na terenie szkoły oraz podczas imprez szkolnych:

    uczniowie są zobowiązani do całkowitego wyłączania i schowania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych przed rozpoczęciem zajęć  dydaktycznych, wychowawczych, zebrań, szkoleń, uroczystościach  szkolnych typu apele, koncerty jak i również podczas przerw międzylekcyjnych.

    1. W chwili wejścia do szkoły do momentu jej opuszczenia obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
    2. poprzez „używanie” (telefon komórkowy) należy rozumieć:
    1. nawiązywanie połączenia telefonicznego,
    2. redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej,
    3. rejestrowanie materiału audiowizualnego,
    4. odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej transmisja danych,
    5. słuchanie muzyki,
    6. granie w gry.
    1. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicem czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włącznie telefonu lub skorzystanie z niego.
    2. W przypadku łamania przez ucznia zasad ujętych w pkt. 3 na zajęciach edukacyjnych:
    1. nauczyciel odnotowuje fakt w dzienniku elektronicznym LIBRUS
    2. nauczyciel deponuje telefon ucznia w sekretariacie szkoły
    3. informuje rodzica o depozycie złożonym w sekretariacie szkoły.
    1. Przed zdeponowaniem telefonu uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon i zablokować hasłem.
    2. W przypadku łamania przez ucznia zasad ujętych w pkt. 3 na przerwach międzylekcyjnych
    1. nauczyciel prosi o wyłączenie i schowanie telefonu.
    2. w przypadku odmowy schowania telefonu przez ucznia, nauczyciel deponuje wyłączony i zabezpieczony hasłem telefon  w sekretariacie szkoły i informuje o tym fakcie rodzica.
    1. Rodzice ucznia są zobowiązani osobiście odebrać telefon lub inne urządzenie elektroniczne.
    2. Odmówienie przez ucznia wyłączenia i schowania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje uwagą w e-dzienniku. W skrajnych przypadkach uczeń może otrzymać naganę dyrektora.
    3. Zabrania się uczniom rejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.
    4. Podczas pobytu na terenie szkoły niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi.

     

    Procedura przebywania rodzica w budynku szkolnym

    1. Podczas zajęć szkolnych w budynku szkolnym mogą przebywać wyłącznie uczniowie i  pracownicy szkoły.
    2. Rodzice przebywają tylko w strefie rodzica z wyjątkiem sytuacji ujętych w pkt. 3
    3. Podczas trwania lekcji i podczas przerw rodzice nie mogą:
    4. Przebywać na korytarzu szkolnym przy pracowniach.
    5. Ze względów bezpieczeństwa rodzice nie mogą wjeżdżać samochodami na teren szkoły.
    6. Wjeżdżać wózkami poza strefę rodzica.
    7. Wprowadzać zwierząt na teren szkolny.
    8. Zaglądać i przebywać w przebieralniach.
    9. Wchodzić do stołówki szkolnej.
    10. Prosić nauczyciela o przeprowadzenie rozmowy.
    11. Zaglądać i wchodzić do sal lekcyjnych.
    12. Podczas trwania lekcji i podczas przerw rodzice i osoby postronne mogą.
    13. wejść na teren budynku szkolnego na rozmowę z dyrektorem, nauczycielem, pedagogiem lub psychologiem po uprzednim umówieniu się lub na wezwanie wyżej wymienionych osób,
    14. wejść do sekretariatu szkolnego w celu załatwienia formalności .
    15. wejść do intendenta szkoły w celu dokonania zapisu lub opłaty za obiady.
    16. wejście do kierownika administracyjnego

     

    Procedura postępowania w przypadku zagrożenia pożarem, wybuchem i zatruciem.

    1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.
    2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.
    3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
    4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe ( Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe).
    5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

     

    Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji nie będących w posiadaniu uczniów.

     

    Za podejrzane należy uznać przedmioty lub substancje o nieznanym pochodzeniu, np. przypominające narkotyk, materiał wybuchowy, żrący, nieznaną substancję chemiczną. itp.

     

    1. Nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza tymczasowo dostęp uczniów do miejsca, w którym znaleziono przedmioty lub substancje podejrzane.
    2. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia dyrektora szkoły.
    3. Dyrektor szkoły oddelegowuje pracownika szkoły do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przybycia odpowiednich służb.
    4. Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia odpowiednie służby: Policję, Straż Pożarną i wydaje decyzję o ewentualnej ewakuacji uczniów z budynku szkoły.

     

    Procedura postępowania w przypadku obecności na terenie szkoły osób niepożądanych lub zachowujących się niewłaściwie.

    1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził fakt przebywania osoby trzeciej w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia pracowników obsługi lub dyrektora szkoły.
    2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby trzeciej przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
    3. W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia Policję.

     

    Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego

    1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie powiadamia wychowawcę lub pedagoga.
    2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje wychowawcę lub pedagoga.
    3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga.
    4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych sprawcy i przekazuje sprawę dyrektorowi szkoły, który ustala sposób i termin naprawienia szkody lub zwrot kosztów zakupu/naprawy
    5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.

                                                                               

    Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły

    1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności
    2. Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy.
    3. Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi.
    4. Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
    5. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu skradzionego mienia , sposób ukarania sprawcy.
    6. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.
    7. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego i sprawcy.

      Postanowienia dodatkowe

    • Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, nie związane z procesem dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym / np. telefony komórkowe, biżuterię, odtwarzacze MP3 i MP4, gry elektroniczne, itp./.
    • Na lekcji wychowania fizycznego oraz podczas zajęć praktycznych rzeczy deponowane są w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego zamykane na klucz.

     

    Procedura postępowania w przypadku posiadania przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz substancji uzależniających

     

       Niebezpieczne narzędzia,  przedmioty i substancje:

    Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, alkohol, nikotynę, leki psychotropowe, tzw. „dopalacze”.

    1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia (zachowując środki ostrożności deponuje w sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów).
    2. Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji nauczyciel interweniujący natychmiast powiadamia wychowawcę, pedagoga, a w uzasadnionych sytuacjach dyrektora szkoły.
    3. Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę z uczniem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania.
    4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu  rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, wzywa ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot  oraz  sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga szkoły.
    5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to narkotyk, substancja lub przedmiot zagrażający zdrowiu i życiu dyrektor szkoły, pedagog lub interweniujący nauczyciel wzywa policję.

     

    Procedury postępowania w przypadku gdy uczeń ulegnie wypadkowi podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych

     

    Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła” itp.).

    1. Nauczyciel będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, a w razie zagrożenia zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe.
    2. Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna o wypadku niezwłocznie powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, a w przypadku ciężkiego wypadku również dyrektora szkoły.
    3. Nauczyciel informuje o okolicznościach wypadku pielęgniarkę, która sporządza protokół wypadku.
    4. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone i wyprowadza pozostałe dzieci z pomieszczenia. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
    5. O każdym wypadku ciężkim dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp.
    6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora, policję i kuratora oświaty.
    7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
    8. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

     

    Procedura postępowania w przypadku nagłej niedyspozycji zdrowotnej ucznia, zasłabnięciu.

    Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia – gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości bólowe, duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia

    1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej oceny sytuacji, zapewnia uczniowi opiekę i udziela pierwszej pomocy, a w razie potrzeby informuje sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia o konieczności wezwania pielęgniarki szkolnej.
    2. Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje rodziców dziecka oraz ustala dalszą opiekę nad dzieckiem.
    3. W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia. Osoba odbierająca informację powiadamia rodziców/prawnych opiekunów i ustala sposób odebrania dziecka ze szkoły.
    4. Do momentu odebrania przez rodziców/ opiekunów prawnych lub przyjazdu pogotowia uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.
    5. W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie dziecka nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły, rodziców/ opiekunów prawnych ucznia.

     

    Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

    1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych dzieci .
    2. Nauczyciel informuje o zdarzeniu pedagoga, wychowawcę lub dyrektora szkoły.
    3. Pedagog, wychowawca lub dyrektor informuje rodziców/ opiekunów prawnych ucznia i wzywa do szkoły. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub niemożności skontaktowania się z rodzicami /prawnymi opiekunami, zawiadamia policję.
    4. W przypadku istnienia podejrzenia o zagrożeniu zdrowia i życia ucznia pedagog lub dyrektor szkoły wzywa karetkę pogotowia i policję.
    5. Pedagog odnotowuje zdarzenie w dokumentacji pedagoga szkoły.
    6. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, konsekwencjach zażywania alkoholu lub środków odurzających, formie ukarania ucznia.
    7. W uzasadnionym przypadku pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia policję.

     

    Procedura postępowania w sytuacji posiadania bądź stwierdzenia palenia tytoniu, palenia papierosa elektronicznego przez ucznia na terenie szkoły

    1. Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot tytoniu, papierosa elektronicznego i informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy.
    2. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców /prawnych opiekunów ucznia oraz odnotowuje fakt w dokumentacji pedagoga szkoły.
    3. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, konsekwencjach palenia tytoniu, formie ukarania ucznia.

     

    Procedura postępowania w przypadku podjęcia przez ucznia próby samobójczej oraz zachowań autodestrukcyjnych na terenie szkoły.

    Po stwierdzeniu, że uczeń podjął próbę samobójczą lub próbę zachowań autodestrukcyjnych  dyrektor szkoły, wychowawca, nauczyciele i pracownicy podejmują następujące działania:

    1.Jeśli próba samobójcza lub zachowanie autodestrukcyjne  ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik)  pielęgniarka szkolna dokonuje oceny sytuacji  i wzywa pogotowie ratunkowe,

    1. Nauczyciel, pracownik, pielęgniarka szkolna powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego.

    3.Dyrektor szkoły oraz wychowawca przeprowadzają rozmowę wspierającą z uczniem (jeśli jest przytomny) i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     4.Jeśli próba samobójcza lub zachowanie autodestrukcyjne ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    5.O próbie samobójczej lub zachowaniu autodestrukcyjnym dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli.

    6.Wychowawca planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazuje rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą.

    7.W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji.

    8.Wychowawcy,pedagog szkolny udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym uczniom.

     

    Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych):

    O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych czynników:

    • mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei,
    • mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych,
    • pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów, unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie,      
      •zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność,   
      •przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań,
     •przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu,
    • przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.
     •podejmowanie w przeszłości prób samobójczych,
     •fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo.

    Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny  oraz dyrektor szkoły podejmują następujące działania:

    1.Nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce.

    2.Zbierają wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia.

    3.W razie konieczności wzywają pomoc-pogotowie ratunkowe, policję i w czasie tej interwencji dbają, by przebiegała ona spokojnie i dyskretnie.

    4.Oceniają ryzyko dalszego zagrożenia.

    5.Informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców.

     6.Chronią ucznia oraz inne osoby przed dodatkową traumą, związaną np. z kontaktem z mediami.

    7.Przekazują dziecko pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom (np. policji).

    8.Proponują pomoc psychoterapeutyczną na terenie szkoły lub poza nią.

     

    Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji,

    Nauczyciel, pracownik szkoły, pedagog  powinien podjąć następujące kroki:

    1.Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

    2.Wychowawca informuje o fakcie pedagoga oraz dyrektora szkoły. 3.Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.

    4.W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Wtoku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

    5.Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

    6.W sytuacji gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

     

    Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych

    Nauczyciel, pracownik szkoły, pielęgniarka szkolna,  pedagog powinien podjąć następujące kroki:

    1.Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę.

    2.W razie konieczności odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

    3.W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia udziela pierwszej pomocy, wzywa pogotowie ratunkowe.

     4.Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

    5.Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.

    6.Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

    7.Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

    8.Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

     

    Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyki lub inne substancje odurzające.

    1.Nauczyciel zachowując środki ostrożności, w obecności drugiej osoby (nauczyciel, pracownik szkoły), zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

    2.O zaistniałym fakcie informuje dyrektora szkoły, który ma obowiązek wezwać policję.

    3.Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

     

    Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyki lub inne substancje odurzające.

    1. Powiadomienie dyrekcji szkoły.

    2.Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, dyrekcji) ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość plecaka, kieszeni itp. Nauczycielowi nie wolno samodzielnie przeszukać odzieży ani plecaka ucznia – jest to czynność zastrzeżona dla policji.

    3.W przypadku ,gdy uczeń odda dobrowolnie podejrzaną substancję, szkoła przekazuje ją niezwłocznie policji. Nauczyciel próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję.

    4.Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w szkole lub miejscu przebywania ucznia.

    5.W przypadku, gdy uczeń odmawia oddania substancji –policja w obecności rodziców ucznia przeprowadza rewizję.

    6.Wychowawca i dyrektor szkoły przeprowadzają rozmowę z uczniem i jego rodzicami.

    7.W przypadku potwierdzenia podejrzeń -udzielenie uczniowi nagany i obniżenie oceny z zachowania.

    8.Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.

     

    Postępowanie wobec ucznia –sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

    1.Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

    2.Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

    3.Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub wychowawcy pod opiekę.

    4.Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy.

     5.Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.

    6.Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając, porzuca go lub pozostawia jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

     

    Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego

    1.Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.

    2.Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

    3.Powiadomienie rodziców ucznia.

    4.Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność procesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzeń.

    Procedury postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren szkoły  

    Ogólne zasady

    1.Nad funkcjonowaniem systemu alarmowania nadzór sprawuje dyrektor szkoły.

    2.Sygnał alarmowy jest przekazywany za pomocą dzwonka szkolnego

    3.Sygnał alarmowy to 2 krótkie  sygnały.  Miejsca alarmowania –sekretariat, pomieszczenie pracowników niepedagogicznych. W przypadku braku zasilania powtarzany okrzyk „Napastnik”.

    1. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren szkoły podejmuje każdy z przeszkolonych i przygotowanych do tego pracowników, wówczas gdy:

    a)takie zagrożenie zauważy,

    b)będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę wystąpić,

    c)lub taką informację o zagrożeniu otrzymał.

    II Zadania dyrektora szkoły na wypadek wtargnięcia napastnika:

    1.Wyznaczenie co najmniej 2 źródeł alarmowania.

    2.Wyznaczenie miejsca zbiórki w bezpiecznej odległości od źródła zagrożenia, w  miejscu niewidocznym z okien szkoły.

    3.Wyznaczenie kierunku/ drogi ewakuacji –w szczególności od strony budynku, która nie posiada okien, znajduje się za przeszkodą stałą, zza której nie widać zagrożonego budynku.

    4.W przypadku braku możliwości przeprowadzenia ewakuacji, wyznaczenie miejsca do schronienia się, zabarykadowania.

    5.Sprawdzanie, czy zasady postępowania w sytuacji zagrożenia są znane wszystkim pracownikom.

    6.Organizowanie przeszkolenia pracowników na wypadek ataku napastnika, ćwiczeń bądź instruktaży dla uczniów.

    7.Ograniczenie osobom nieuprawnionym dostępu do dokumentów i planów sytuacyjnych szkoły.

    III Obowiązki pracowników związane z wprowadzeniem procedur:

    1.Zapoznanie z rodzajami alarmów, komunikatów ostrzegawczych, sygnałów alarmowych, numerami telefonów służb ratowniczych i porządkowych.

    2.Ćwiczenie umiejętności posługiwania się technicznymi środkami alarmowania i powiadamiania oraz znajomość miejsca ich rozmieszczenia w szkole.

    3.Dysponowanie numerem telefonu do dyrektora, zastępcy dyrektora.

    4.Okresowe zapoznawanie się z instrukcją przeciwpożarową, planami ewakuacji, rozmieszczeniem wyłączników energii elektrycznej, hydrantów, posiadanie umiejętności posługiwania się nimi w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

    IV Powiadamianie służb ratowniczych o wtargnięciu uzbrojonego napastnika:

    1.Telefoniczne alarmowanie –wybranie numeru alarmowego –112 lub 997.

    2.Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy podać:

    a)miejsce zdarzenia,

     b)rodzaj zdarzenia,

    c)informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego,

    d)liczbę napastników,

    e)opis wyglądu napastników,

    f)ilość i rodzaj broni (palna długa, krótka, nóż lub inne narzędzie ostre, urządzenia wybuchowe),

    g)imię i nazwisko zgłaszającego,

     h)numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu.

    3.Po powiadomieniu nie należy przerywać połączenia, przyjmujący może prosić o dodatkowe informacje.

    4.Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112 lub 997.

    5.Po przybyciu na miejsce służb należy podać dodatkowe informacje: a)ile osób opuściło budynek, b) ile osób zostało w budynku, na jakich poziomach, c) pokazać plany budynku i drogi ewakuacji, d) gdzie ostatnio był widziany agresor, e) czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik.

    V Zasady postępowania osób przebywających na terenie szkoły na wypadek wtargnięcia napastnika:

    1.Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia.

    2.Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła zagrożenia.

    3.W przypadku zarządzenia ewakuacji:

    a)zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują, b)korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji,

    c)po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu.

    4.Podczas ewakuacji:

    a)zachowaj ciszę, spokój i rozwagę,

    b)udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu na własne bezpieczeństwo,

    c)ostrzegaj o niebezpieczeństwie,

    d)w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna przeprowadź dzieci i młodzież do innego obiektu.

    5.Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:

    a)zamknij drzwi,

    b)zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami,

    c)wyłącz wszystkie światła,

    d)wyłącz/ wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne,

    e)połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien,

    f)zachowaj ciszę,

    g)jeżeli jest to możliwe, udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym,

    h)jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się lub ukryć, albo zabarykadować się w pomieszczeniu bezpiecznym, a twoje życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem –walcz, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki, błagaj o litość.

    6.Podczas działań służb ratowniczych:

    a)zachowaj spokój,

    b)jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze, nie otwieraj drzwi, służby zrobią to same,

    c)stosuj się do wszystkich poleceń służb,

    d)nie trzymaj nic w rękach,

    e)nie zadawaj pytań podczas ewakuacji,

     f)unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp.,

    g)poddaj się kontroli bezpieczeństwa,

     h)jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom ratowniczym.

    Ważne numery alarmowe:

    112-Centrum Powiadamiania Ratunkowego

    999 –Pogotowie Ratunkowe

    998 –Straż Pożarna

    997 –Policja

    992 –Pogotowie  Gazowe

     

    Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły

    1. Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły uznajemy:

    a)Lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec nich wyrażone w słowach lub gestach.

    b)Prowokacje pod adresem w/w osób wyrażone w słowach lub gestach.

    c)Nagrywanie lub fotografowanie w/w osób bez ich wiedzy i zgody.

    d)Naruszenie ich prywatności i własności prywatnej.

    e)Użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej.

    f)Pomówienia i oszczerstwa wobec nich.

    g)Naruszenie ich nietykalności osobistej.

    2.W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub inny pracownik ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły.

    3.W obecności osób wymienionych w punkcie 2. uczeń odbywa rozmowę wstępną i jeżeli zachodzi podejrzenie, że działał pod wpływem jakichkolwiek środków psychoaktywnych, wzywani są rodzice (opiekunowie prawni) oraz informowana jest o tym fakcie policja.

    4.Jeżeli uczeń nie działał pod wpływem ww. środków, procedura przebiega następująco:

    a)Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku ucznia i dotyczy punktu 1. a) lub b):

    • wychowawca powiadamia niezwłocznie telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji,
    • uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy za rażące naruszenie statutu szkoły,
    • jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zadaniem wychowawcy jest poinformowanie go o zaistniałych okolicznościach.

    b)Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego samego ucznia:

    • Wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji oraz wyznacza spotkanie możliwie w najbliższym terminie, wychowawca sporządza raport, który podpisują rodzice i wychowawca
    • Uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły.
    • Uczeń ma obniżoną ocenę zachowania w semestrze,  w którym doszło do incydentu do nieodpowiedniej.
    • Szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego postępowania.
    • Jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zadaniem wychowawcy jest poinformowanie go o zaistniałych okolicznościach.

    c)Jeżeli zachowanie ucznia dotyczy pozostałych podpunktów punktu 1:

    • Wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji i wzywa ich do szkoły
    • Wzywana jest natychmiast policja
    • Sporządzony zostaje raport z czynności szkoły i policji, który podpisują rodzice
    • Osoba poszkodowana zgłasza na policję wniosek o popełnieniu przestępstwa
    • Uczeń otrzymuje naganę dyrektora na apelu
    • Uczeń ma obniżoną ocenę zachowania co najmniej o jeden stopień
    • Jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zadaniem wychowawcy jest poinformowanie go o zaistniałych okolicznościach.

    5.Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie środków.

    6.Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo do odwołania się od wymierzonej kary zgodnie ze statutem

     

    Postępowania w przypadku ucieczki ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych

     Nauczyciel, który stwierdził fakt ucieczki ucznia odnotowuje nieobecność w dzienniku lekcyjnym i powiadamia telefonicznie rodziców/ opiekunów prawnych ucznia. O zaistniałym fakcie informuje wychowawcę klasy. 

    1. Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi i odnotowuje ten fakt w dokumentacji pedagoga szkolnego. Rozmowa ma na celu ustalenie przyczyn ucieczki z lekcji oraz przekazanie informacji o  konsekwencjach takiego postępowania i  formie ukarania ucznia.
    2. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia wychowawca wzywa ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje. 
    3. Jeżeli problem powtarza się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, który przeprowadza ponowną rozmowę z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.
    4. W przypadku braku poprawy zachowania lub braku zainteresowania ze strony rodziców/ opiekunów prawnych pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje inne, przewidziane prawem czynności.
    5. Powtarzające się ucieczki pedagog zgłasza do sądu rodzinnego.

      

    Procedury postępowania w przypadku oddalenia się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miejscowości i poza miejscem zamieszkania

    1. Opiekun grupy/ kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia:
     1. poza miejscem zamieszkania poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki, a grupa z opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu
     2. w miejscu zamieszkania opiekun grupy telefonicznie informuje dyrekcję szkoły, która deleguje osobę do doprowadzenia grupy do szkoły, a opiekun podejmuje poszukiwania.
     3. Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki:
    • wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji,
    • uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania,
    • jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki i udziela uczniowi upomnienia,
    • jeśli oddalenie było świadome – przypomina regulamin wycieczki i informuje ucznia o sposobie ukarania,
    • informuje rodziców/ opiekunów prawnych
    1. Jeśli poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy informuje policję, dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów prawnych.
    2. Jeśli oddalenie od grupy będzie się powtarzało, uczestnictwo ucznia w następnej imprezie  turystycznej zostaje zawieszone.

     

    Postępowania w przypadku zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela itp.)

    1. Nauczyciel prowadzący zajęcia upomina słownie ucznia, przeprowadza z nim rozmowę, a w przypadku braku reakcji, informuje o zachowaniu rodziców/ opiekunów ucznia osobiście lub wpisując odpowiednią notatkę do zeszytu korespondencji lub zeszytu przedmiotowego. Na kolejnej lekcji kontroluje fakt zapoznania się rodzica z notatką.
    2. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel powiadamia pedagoga lub dyrektora szkoły poprzez skierowanie do sekretariatu ucznia z klasy.
    3. Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o zdarzeniu wychowawcę i sporządza odpowiednią notatkę w dzienniku lekcyjnym.
    4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami / opiekunami prawnymi i wymierza kary zgodnie z WSO.
    5. W przypadku braku poprawy zachowania wychowawca w porozumieniu i w obecności nauczyciela prowadzącego i pedagoga przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi. W przypadkach trudnych konsultuje się z zespołem wychowawczym w celu podjęcia działań zmierzających do zdyscyplinowania ucznia.

     

    Zachowania agresywne uczniów i innych osób nieletnich w stosunku do rówieśników

    1. Nauczyciel szkoły przerywa zachowanie agresywne, którego jest świadkiem i jeżeli jest taka możliwość przeprowadza wstępną rozmowę z uczniem i ustala  okoliczności zdarzenia.         
    1. Nauczyciel informuje wychowawcę o zdarzeniu i wstępnych ustaleniach, a w uzasadnionych przypadkach pedagoga.
    1. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, sporządza notatkę w dzienniku lekcyjnym i wymierza karę stosowną do zaistniałej sytuacji, zgodną z WSO.
    2. Wychowawca informuje poprzez wpis do zeszytu informacyjnego rodziców/ opiekunów prawnych ucznia o zdarzeniu i formie wymierzonej kary.
    3. Jeżeli zachowania agresywne powtarzają się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego,

         który podejmuje inne działania:

    • przeprowadza rozmowę interwencyjną w obecności rodziców i policjanta ds. nieletnich,
    • wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań. Pedagog sporządza z podjętych działań notatki umieszczone w dokumentacji pedagoga.
    1. W sytuacji, kiedy  uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów,

           pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do sądu rodzinnego o zastosowanie środka  wychowawczego zapobiegającego   demoralizacji ucznia.

     

    Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie szkoły wobec uczniów

    1. Nauczyciel/ pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania  agresywnego  i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia.
    2. Nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
    3. W przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor  szkoły zawiadamia policję.
    4. W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, braku dyrekcji w godzinach zajęć popołudniowych w szkole) nauczyciel/ pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia policję.

    Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej
    w rodzinie

    1. Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje o tym fakcie wychowawcę, a ten pedagoga.
    2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, przeprowadza rozmowę z dzieckiem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc w dokonaniu wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do rozpoznania sprawy.
    3. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach takiego postępowania i wskazuje formy pomocy.
    4. Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również rodzice/ opiekunowie prawni dziecka.
    5. Jeżeli podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że dziecko jest ofiarą przemocy,  pedagog informuje  policję i sąd rodzinny. Sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga. W przypadku rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach niezwłocznie informuje kuratora.

     Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy

    1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, informuje o zdarzeniu wychowawcę, a ten pedagoga.
    2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.
    1. Wychowawca i pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody i jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy.
    2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów   prawnych poszkodowanego i sprawcy ( jeżeli jest znany i nieletni).
    3. Jeżeli sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, wychowawca postępuje zgodnie z zasadami oceny negatywnego zachowania zawartymi w WSO.
    4. W innych przypadkach pedagog w  porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia policję. Sporządza notatkę przechowywaną w dokumentacji pedagoga.
    5. Wychowawca i pedagog monitorują sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Katarzyna Jutkiewicz mgr Anita Baińska-Trzebińska
   • poniedziałek 8.00-18.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-14.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych