•  

    REGULAMIN BHP

    w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. Kornela Makuszyńskiego

    w Pruszkowie

     

    Uchwalono na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).

    1. Znajomość podstawowych zasad bhp jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela.

     

    1. Obowiązki nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć z uczniami:

     

    1. posiadać wiedzę dotyczącą bhp w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z powierzonym stanowiskiem pracy lub pełnioną funkcją,
    2. odbyć obowiązkowe instruktaże i szkolenia,
    3. znać obowiązujące w szkole regulaminy i procedury dotyczące bhp.

     

    1. Obowiązki nauczyciela podczas zajęć z uczniami:

     

    1. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów,
    2. jeśli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa – nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły w celu usunięcia usterek,
    3. przed zajęciami wychowania fizycznego nauczyciel sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego,
    4. nauczyciel prowadzący zajęcia sportowe powinien zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach,
    5. nauczyciel zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji,
    6. podczas żadnych zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki,
    7. nauczyciel powinien dbać o czystość, ład i porządek w sali lekcyjnej podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu.

     

     

    1. Obowiązki nauczyciela podczas przerw międzylekcyjnych:

     

    1. podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełniący dyżury pełnią nadzór i opiekę nad uczniami;
    2. podczas pełnienia dyżuru nauczyciele zobowiązani są do:

     

    1. punktualnego rozpoczynania i kończenia dyżuru,
    2. ciągłej obecności w miejscu wyznaczonym do pełnienia dyżuru,
    3. kontrolowania zachowań uczniów,
    4. natychmiastowej reakcji na niewłaściwe zachowania uczniów,
    5. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania na klucz drzwi do sal lekcyjnych,
    6. egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw.

     

    1. Powinności nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego

     

    1. każdy nauczyciel ma obowiązek znać numery telefonów alarmowych;
    2. nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązującego w szkole;
    3. nauczyciel powinien posiadać umiejętność posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym;
    4. wychowawcy klas powinni zadbać, aby uczniowie zostali zapoznani ze szkolnym regulaminem ppoż., a także z:

     

     1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia,
     2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia,
     3. planami ewakuacyjnymi,
     4. oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,
     5. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami.

     

    1. Postępowanie nauczyciela podczas wypadku:

     

    W sytuacji wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły nauczyciel powinien:

     

    1. zapewnić natychmiastową pomoc uczniowi, który uległ wypadkowi,
    2. jeśli zachodzi potrzeba, wezwać pogotowie ratunkowe,
    3. zawiadomić o wypadku higienistkę szkolną, dyrektora szkoły, pracownika służby bhp,
    4. niezwłocznie zawiadomić o wypadku rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który uległ wypadkowi,
    5. zabezpieczyć miejsce wypadku, nie dokonywać w tym miejscu żadnych zmian.

     

    1. Powinności nauczyciela podczas wycieczki szkolnej

     

    Organizator wycieczki odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Nauczyciel ten zobowiązany jest:

     

    1. znać przepisy bhp dotyczące organizowania imprez turystyczno-krajoznawczych;
    2. znać szkolny regulamin wycieczek;
    3. opracować program wycieczki i przedstawić dyrektorowi szkoły w celu uzyskania akceptacji;
    4. uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział dzieci w wycieczce;
    5. zapoznać rodziców i uczniów z programem oraz regulaminem wycieczki;
    6. zabrać odpowiednio wyposażoną apteczkę;
    7. przestrzegać warunków opieki nad uczniami:
     1. sprawować ciągły nadzór i opiekę nad uczestnikami wycieczki,
     2. kontrolować stan liczbowy uczniów, szczególnie podczas przemieszczania się,
     3. dyscyplinować uczestników wycieczki, jeśli zachodzi taka potrzeba.

    Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

     

    Podstawa prawna

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Katarzyna Jutkiewicz mgr Anita Baińska-Trzebińska
   • poniedziałek 8.00-18.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-14.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych