•  

    Rekrutacja do klas I szkół podstawowych,

    prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków

    w roku szkolnym  2020/2021.

     

    1. W roku szkolnym 2020/2021 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie, urodzone w roku 2014. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2020 kończy 6 lat.

     

    1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w terminie od 16.03.2020 r. do 30.03.2020 r.

     

    Wzór zgłoszenia dostępny jest  w linku poniżej.

     

    1. Gmina Miasto Pruszków jest organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych:
    • Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Topolowej 10,
    • Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Jasnej 2,
    • Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34
    • Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Hubala 4
    • Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. J. Długosza 53
    • Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Lipowej 31,
    • Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,
    • Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Mostowej 6
    • Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Pływacka 16.
    1. Alfabetyczny wykaz ulic ze wskazaniem obwodu szkoły znajduje się w załączniku poniżej.
    2. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie
     o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności
     do oddziałów integracyjnych :
    • w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Topolowej 10,
    • w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34,
    • w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53  
    • w Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44

     

    Szkoły te są w stanie zapewnić dzieciom  odpowiednie warunki do rozwoju, specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także zajęcia zalecane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

     

    Dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie, podlegają procesowi rekrutacji uzupełniającej. Rekrutacja przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami.

     

         Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia  Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z  dnia  28  stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu   czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym  2020/2021 do publicznych  przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.

     

         Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr  XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  02.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z  tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

     

     

    1. Zgloszenie_dziecka_do_I_klasy_szkoly_podstawowej_.doc

    2. Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_I_klasy_szkoly_podstawowej__poza_rejonem.doc

    3. oswiadczenie_rodzicow.doc

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 79 74 tel.kom 501 525 025
   • ul.Jasna 2
   • mgr Marek Śrębowaty
   • mgr Katarzyna Jutkiewicz
   • mgr Anita Baińska-Trzebińska
   • poniedziałek 8.00-18.00 wtorek 8.00-16.00 Środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-14.00
   • sp2@miasto.pruszkow.pl
   • https://www.sp2pruszkow.pl/a/dokumenty-szkolne/deklaracja dostępności
 • Galeria zdjęć

   brak danych